Regulamin Sklepu LexDigital

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu LexDigital (dalej: Regulamin) określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie lexdigital.pl/wzory  (dalej: Serwis) oraz warunki współpracy Operatora z Klientem lub Użytkownikiem w zakresie korzystania z Serwisu i świadczenia Usług za jego pośrednictwem. 
 2. Operatorem Serwisu jest LexDigital sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), ul. Grodziska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689476, posiadająca NIP: 7792468508, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, adres e-mail: wzory@lexdigital.pl (dalej: Operator).
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 
 5. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu i zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

§ 2 Definicje

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 
 2. Informacje marketingowe – informacja w formie e-mail wysyłana przez Operatora Serwisu w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub powiadomień telefonicznych typu sms/mms na podany przez Użytkownika adres e-mail i/lub numer telefonu, zawierająca informacje o charakterze marketingowym i promocyjnym.
 3. Klient – osoba, która zawarła z Operatorem Umowę o dostarczenie treści cyfrowych na zasadach określonych Regulaminem.
 4. Polityka prywatności – dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych tych Użytkowników. 
 5. Produkt – dostępna w ofercie Operatora treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, będąca przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawartej pomiędzy Klientem a Operatorem. Informacje handlowe o Produkcie w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i należy je traktować jako zaproszenie do składania ofert przez Klienta do zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych. 
 6. Operator – LexDigital sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), ul. Grodziska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689476, posiadająca NIP: 7792468508, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, adres e-mail: wzory@lexdigital.pl
 7. Regulamin – Regulamin Sklepu LexDigital.
 8. RODO/Ogólne Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Serwis – administrowany przez Operatora w domenie lexdigital.pl/wzory serwis internetowy pod nazwą Sklep LexDigital, w ramach którego Operator świadczy Usługi na warunkach opisanych w Regulaminie.
 10. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Klientem a Operatorem, której przedmiotem jest przygotowanie i udostępnienie Produktu zamówionego przez Klienta.
 11. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez Serwis przez Operatora na rzecz Użytkowników.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta będące złożeniem oferty zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych y z Operatorem, wskazującym rodzaj zamawianego Produktu, ilość, cenę, sposób dostawy oraz formę płatności. Po akceptacji Zamówienia przez Operatora dochodzi do wykonania Umowy o dostarczenie treści cyfrowych 

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Dostęp do treści publikowanych w Serwisie oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 2. Do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy). 
 3. Operator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Serwisu w całości lub w części jego funkcjonalności, w tym w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych i konserwacyjnych w zakresie niezbędnym do tego niezbędnym. Operator poinformuje z wyprzedzeniem o planowanych pracach serwisowych poprzez ogłoszenie w Serwisie. 

§ 4 Zasady korzystania z Serwisu

1. Klientami składającymi Zamówienie mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego Zamówienia.

2. Klient zobowiązany jest do:

 • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
 • powstrzymania się od przesyłania, przechowywania lub dostarczania w ramach Serwisu treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
 • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych interesów osób trzecich oraz wszelkich przysługujących im praw;
 • korzystania z treści dostępnych w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu w sposób określony w Regulaminie. Wykorzystywanie treści w innym zakresie niż opisany Regulaminem jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

3. Klient ma świadomość, iż w ramach Usługi, Operator nie ma obowiązku prowadzenia obsługi Klientów i osób trzecich i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Klientów, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich czynności faktycznych bądź obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z dokumentami generowanymi w ramach Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Klientów oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

4. Operator nie gwarantuje Klientowi, że uzyskane w związku z realizacją Usług rezultaty będą właściwe dla Klienta oraz zaznacza, że korzystanie z Serwisu, w szczególności decyzje podejmowane na podstawie informacji w nim zawartych następują na własne ryzyko Klienta i Operator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. W granicach obowiązującego prawa, Operator oferuje Produkty w stanie „w jakim są”, nie udzielając jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych i dorozumianych, czy też rękojmi odnoszących się do Produktów (łącznie ze wszystkimi treściami, które zawierają), włączając w to między innymi wszelkie domniemane gwarancje zadowalającej jakości, zbywalności, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw podmiotów trzecich (w szczególności praw własności intelektualnej). W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, w żadnym przypadku Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne pośrednie, szczególne, przypadkowe, domniemane, przykładowe ani wynikowe szkody, włączając w to między innymi utratę zysków, danych, możliwości użytkowania, renomy lub innych dóbr niematerialnych, wynikające z dostępu lub braku dostępu oraz korzystania lub niemożności korzystania z Produktów. 

5. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa w związku z korzystaniem z Serwisu.

6. Operator umożliwia Klientowi w ramach Usług:

 • zapoznanie się z asortymentem Produktów, 
 • złożenia Zamówienia na Produkty, na co składa się Umowa o dostarczenie treści cyfrowych za pośrednictwem Serwisu, płatność on-line oraz udostępnienie Produktów objętych Umową o dostarczenie treści cyfrowych
 • obsługa reklamacji, 
 • kontakt z Operatorem za pośrednictwem adresu email lub telefonu podanego w Serwisie. 

§ 5 Zakupy i udostępnienie Produktu

 1. Stronami Umowy o dostarczenie treści cyfrowych  zawieranej za pośrednictwem Serwisu są Operator oraz Klient. 
 2. W ramach Serwisu publikowane są informacje o Produktach oraz warunki złożenia Zamówienia. Informacje nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz złożenie Zamówienia stanowi natomiast ofertę do zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych wskazanych Produktów. 
 3. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do wirtualnego koszyka.      
 4. Po dokonaniu wyboru Produktu, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania prawidłowych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu, poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu, pełnego adresu do korespondencji.     
 5. Klient podczas składania zamówienia może wyrazić chęć otrzymania faktury. Wówczas zobowiązany jest dodatkowo wskazać nazwę podmiotu gospodarczego, który reprezentuje, NIP oraz adres prowadzonej działalności. 
 6. Poprzez aktywację przycisku Kupuję i płacę Klient składa Zamówienie na wybrane Produkty, potwierdza obowiązek zapłaty oraz oświadcza, że wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym i żąda spełnienia świadczenia przez Operatora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co jest jednoznaczne z utratą prawa do odstąpienia zgodnie z przepisem art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta. 
 7. Po dokonaniu Płatności na zasadach wskazanych w §6 Regulaminu , Klient otrzymuje od Operatora drogą elektroniczną potwierdzenie dokonania zakupu wybranych Produktów. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych pomiędzy Operatorem, a Klientem. 
 8. Z chwilą zaksięgowania Płatności Operator przesyła Produkty na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej (udostępnia na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej link do Produktu). Klient ma 30 dni liczone od dnia przesłania linku na pobranie Produktu.  
 9. Operator nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu poczty elektronicznej uniemożliwiającego dostarczenie Zamówienia. W takiej sytuacji Operator zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę dostępu przez Użytkownika do skrzynki elektronicznej wskazanej przy składaniu Zamówienia.
 10. Produkty oferowane w sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.

 11. Produkty cyfrowe dostarczamy niezwłocznie po zawarciu umowy (opłaceniu zamówienia) drogą mailową. W przypadku problemów z dostarczeniem produktu prosimy o kontakt.

 12. Produkty cyfrowe oferowane w sklepie są dostarczane w formie spakowanych dokumentów z rozszerzeniem DOCX. Do ich odczytania i edycji niezbędny jest program Word lub Open Office.

§ 6 Płatność

 1. Płatność dokonywana jest przez Klienta na podany numer konta bankowego z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnianych przez wyspecjalizowaną instytucję płatnicza, z którą Operator zawarł umowę. 
 2. Podczas wykonywania płatności Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie tej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. 
 4. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail), elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.
 5. Operator może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaży na odrębnie określonych zasadach. 

§ 7 Dane osobowe

 1. Operator jest administratorem danych osobowych Klientów w myśl art. 4 pkt 7 RODO.
 2. Operator przetwarza dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w tym w szczególności w celach wskazanych w §4 ust. 4 Regulaminu.
 3. Operator przetwarza dane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora uregulowane zostało w Polityce Prywatności, która jest dostępna na stronie Serwisu.

§ 8 Reklamacje

 1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji, jeżeli Usługa nie jest realizowana lub jest realizowana niezgodnie z Regulaminem. 
 2. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Reklamacje należy przesyłać na adres e-mail: wzory@lexdigital.pl lub na adres korespondencyjny: LexDigital sp. z o.o., ul. Grodziska 8, 60-363 Poznań z dopiskiem „Reklamacja”.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane pozwalające zidentyfikować Klienta, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz opis żądania Klienta związanego ze składaną reklamacją. W przypadku, gdy przekazane przez Klienta informacje okażą się niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Operator zwróci się do Klienta o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego lub przekazanie niezbędnych informacji. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Operatora liczony jest od dnia, w którym Operator otrzyma wszystkie niezbędne informacje.
 5. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem wiadomości elektronicznej podany podczas składania Zamówienia lub w inny kanałem komunikacji, wskazanym we wniosku reklamacyjnym. 
 6. Wszelkie powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu Klient może kierować na adres e-mail: wzory@lexdigital.pl
 7. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności. 
 8. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym może:
 • skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu, 
 • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu, 
 • skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów
 • skorzystać z europejskiej platformy ODR 

9. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 9 Odstąpienie od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych     

 1. Klientowi zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo 14-dniowego terminu odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 
 2. Klient poprzez świadome dokonanie zakupu, którego skutkiem jest zawarcie Umowy o dostarczenie treści cyfrowych oświadcza, że wyraził zgodę na dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym i zażądał spełnienia świadczenia przez Operatora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz, że został poinformowany o braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o czym mowa w §9 ust, 1 powyżej.  

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn tj:

 • wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, takich jak pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych, które mają wpływ na świadczenie Usługi;
 • poszerzenie funkcjonalności Serwisu lub oferty Operatora,
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile mają one bezpośrednie i obligatoryjne zastosowanie do Usług świadczonych na rzecz Użytkowników;
 • konieczności dostosowania Regulaminu do stanowisk orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych, jeżeli w treści tych stanowisk orzeczeń i decyzji wskazano obowiązek zmiany Regulaminu,
 • konieczności usunięcia niejasności, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie,
 • zmiany danych adresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie

Zmiany Regulaminu nie będą: 

 • powodowały konieczności dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia lub dodatkowych kwot, 
 • naruszały istoty zawartych umów o świadczenie Usług ani innych umów zawartych pomiędzy Klientem a Operatorem opisanych w Regulaminie,
 • miały zastosowania do Zamówień złożonych w Serwisie i Umów o dostarczenie treści cyfrowych      zawartych z Klientami przed zmianą Regulaminu

2. O zmianie Regulaminu Operator powiadomi Klienta nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian poprzez publikację ogłoszenia wraz z zaktualizowanym Regulaminem w Serwisie. 

3. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

4. Zmiany Regulaminu nie będą powodować naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu zaakceptowanych przez Klienta każdorazowo przed złożeniem Zamówienia. 

5. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Operatora) układu i kompozycji stron internetowych Operatora (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Operatora.

6. Udostępnienie Produktów Klientowi stanowi udzielenie Klientowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej zgody na wykorzystanie Produktów w bieżącej działalności Klienta celem wprowadzenia RODO w jego organizacji. Operator zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej do Produktów. Klientowi nie wolno rozprowadzać, sprzedawać, dystrybuować, kopiować, wynajmować, publikować, Produktów ani żadnej ich części lub udzielać na nich sublicencji podmiotom trzecim. 

7. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny). Operator nie zezwala na kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości udostępnionych Użytkownikowi za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. Prawo korzystania z Produktów objętych licencją obejmuje nieograniczone w czasie prawo wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej, udostępniania wewnątrz organizacji Klienta na potrzeby przygotowania wewnętrznej dokumentacji Klienta, a także prawo do tworzenia utworów zależnych na potrzeby tworzenia wewnętrznej dokumentacji Klienta.

8. Prawem właściwym dla Umów o dostarczanie treści cyfrowych       pomiędzy Klientem a Operatorem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Operatorem a Klientem, będącym przedsiębiorcą, do którego nie mają zastosowanie przepisy dotyczące konsumentów zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

9. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie lexdigital.pl/wzory/regulamin w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w dowolnym momencie, wybranym przez Użytkownika.

Data wejścia w życie Regulaminu: 

18-02-2022