LexDigital

RODO - Rozdział IV - Artykuł 35

RODO - Rozdział IV - Artykuł 35

RODO - Rozdział IV - Artykuł 35

ROZDZIAŁ IV  - Administrator i podmiot przetwarzający

Sekcja 3 - Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje

Artykuł 35 - Ocena skutków dla ochrony danych

1. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter,  zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw  lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych  operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Dla podobnych operacji przetwarzania danych wiążących się  z podobnym wysokim ryzykiem można przeprowadzić pojedynczą ocenę.  

2. Dokonując oceny skutków dla ochrony danych, administrator konsultuje się z inspektorem ochrony danych, jeżeli  został on wyznaczony.  

3. Ocena skutków dla ochrony danych, o której mowa w ust. 1, jest wymagana w szczególności w przypadku:  

a) systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych odnoszących się do osób fizycznych, która opiera się na  zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i jest podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec  osoby fizycznej lub w podobny sposób znacząco wpływających na osobę fizyczną;  

b) przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, lub danych  osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10; lub  

c) systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie.  

4. Organ nadzorczy ustanawia i podaje do publicznej wiadomości wykaz rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych na mocy ust. 1. Organ nadzorczy przekazuje te  wykazy Europejskiej Radzie Ochrony Danych, o której mowa w art. 68.  

5. Organ nadzorczy może także ustanowić i podać do wiadomości publicznej wykaz rodzajów operacji przetwarzania niepodlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych. Organ nadzorczy przekazuje te wykazy  Europejskiej Radzie Ochrony Danych.  

6. Jeżeli wykazy, o których mowa w ust. 4 i 5, obejmują czynności przetwarzania związane z oferowaniem towarów  lub usług osobom, których dane dotyczą, lub z monitorowaniem ich zachowania w kilku państwach członkowskich lub  mogące znacznie wpłynąć na swobodny przepływ danych osobowych w Unii, przed przyjęciem takich wykazów  właściwy organ nadzorczy stosuje mechanizm spójności, o którym mowa w art. 63.  

7. Ocena zawiera co najmniej:  

a) systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celów przetwarzania, w tym, gdy ma to zastosowanie –  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;  

b) ocenę, czy operacje przetwarzania są niezbędne oraz proporcjonalne w stosunku do celów;  

c) ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, o którym mowa w ust. 1; oraz  

d) środki planowane w celu zaradzenia ryzyku, w tym zabezpieczenia oraz środki i mechanizmy bezpieczeństwa mające  zapewnić ochronę danych osobowych i wykazać przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem praw  i prawnie uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą, i innych osób, których sprawa dotyczy.  

8. Oceniając – w szczególności do celów oceny skutków dla ochrony danych – skutki operacji przetwarzania  wykonywanych przez administratora lub podmiot przetwarzający, uwzględnia się przestrzeganie przez takiego administratora lub taki podmiot przetwarzający zatwierdzonych kodeksów postępowania, o których mowa w art. 40.  

9. W stosownych przypadkach administrator zasięga opinii osób, których dane dotyczą, lub ich przedstawicieli  w sprawie zamierzonego przetwarzania, bez uszczerbku dla ochrony interesów handlowych lub publicznych lub bezpieczeństwa operacji przetwarzania.  

10. Ust. 1–7 nie mają zastosowania, jeżeli przetwarzanie na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) ma podstawę prawną  w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i prawo takie reguluje daną  operację przetwarzania lub zestaw operacji, a oceny skutków dla ochrony danych dokonano już w ramach oceny  skutków regulacji w związku z przyjęciem tej podstawy prawnej – chyba że państwa członkowskie uznają za niezbędne,  by przed podjęciem czynności przetwarzania dokonać oceny skutków dla ochrony danych.  

11. W razie potrzeby, przynajmniej gdy zmienia się ryzyko wynikające z operacji przetwarzania, administrator  dokonuje przeglądu, by stwierdzić, czy przetwarzanie odbywa się zgodnie z oceną skutków dla ochrony danych.  

Polecane

Co to jest "przetwarzanie danych osobowych"?

Co to jest "przetwarzanie danych osobowych"?

"Przetwarzanie danych osobowych" jest jednym z kluczowych pojęć związanych z ochroną prywatności w dzisiejszym świecie cyfrowym. Oznacza ono wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak m.n. zbieranie, przechowywanie, czy udostępnianie ich innym podmiotom.

GRC — Governance Risk Compliance

GRC — Governance Risk Compliance

GRC to skrót od angielskich pojęć Governance Risk Compliance, co wolnym tłumaczeniu oznacza: ład korporacyjnym ryzyko i zgodność. Innymi słowy, jest pojęciem, które określa podejście do zarządzania ryzykiem i zgodnością w organizacjach. GRC pomaga firmom w identyfikacji, zarządzaniu i kontrolowaniu różnych rodzajów ryzyk związanych z działalnością biznesową oraz zapewnia, że organizacja działa zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi i etycznymi.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk