LexDigital

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Spis treści

Spis treści RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Spis treści

Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 1-4)

Artykuł 1. Przedmiot i cele

Artykuł 2. Materialny zakres stosowania

Artykuł 3. Terytorialny zakres stosowania

Artykuł 4. Definicje

 

Rozdział II. Zasady (art. 5-11)

Artykuł 5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Artykuł 6. Zgodność przetwarzania z prawem

Artykuł 7. Warunki wyrażenia zgody

Artykuł 8. Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego

Artykuł 9. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

Artykuł 10. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych

Artykuł 11. Przetwarzanie niewymagające identyfikacji

 

Rozdział III. Prawa osoby, której dane dotyczą (art. 12-23)

Artykuł 12. Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą

Artykuł 13. Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Artykuł 14. Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Artykuł 15. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Artykuł 16. Prawo do sprostowania danych

Artykuł 17. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Artykuł 18. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Artykuł 19. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

Artykuł 20. Prawo do przenoszenia danych

Artykuł 21. Prawo do sprzeciwu

Artykuł 22. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Artykuł 23. Ograniczenia

 

Rozdział IV. Administrator i podmiot przetwarzający (art. 24-43)

Artykuł 24. Obowiązki administratora

Artykuł 25. Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych

Artykuł 26. Współadministratorzy

Artykuł 27. Przedstawiciele administratorów lub podmiotów przetwarzających niemających jednostki organizacyjnej w Unii

Artykuł 28. Podmiot przetwarzający

Artykuł 29. Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego

Artykuł 30. Rejestrowanie czynności przetwarzania

Artykuł 31. Współpraca z organem nadzorczym

Artykuł 32. Bezpieczeństwo przetwarzania

Artykuł 33. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu

Artykuł 34. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

Artykuł 35. Ocena skutków dla ochrony danych

Artykuł 36. Uprzednie konsultacje

Artykuł 37. Wyznaczenie inspektora ochrony danych

Artykuł 38. Status inspektora ochrony danych

Artykuł 39. Zadania inspektora ochrony danych

Artykuł 40. Kodeksy postępowania

Artykuł 41. Monitorowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania

Artykuł 42. Certyfikacja

Artykuł 43. Podmiot certyfikujący

 

Rozdział V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (art. 44-50)

Artykuł 44. Ogólna zasada przekazywania

Artykuł 45. Przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony

Artykuł 46. Przekazywanie zzastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń

Artykuł 47. Wiążące reguły korporacyjne

Artykuł 48. Przekazywanie lub ujawnianie niedozwolone na mocy prawa Unii

Artykuł 49. Wyjątki w szczególnych sytuacjach

Artykuł 50. Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony danych osobowych

 

Rozdział VI. Niezależne organy nadzorcze (art. 51-59)

Artykuł 51. Organ nadzorczy

Artykuł 52. Niezależność

Artykuł 53. Ogólne warunki dotyczące członków organu nadzorczego

Artykuł 54. Zasady ustanawiania organu nadzorczego

Artykuł 55. Właściwość

Artykuł 56. Właściwość wiodącego organu nadzorczego

Artykuł 57. Zadania

Artykuł 58. Uprawnienia

Artykuł 59. Sprawozdanie z działalności

 

Rozdział VII. Współpraca i spójność (art. 60-76)

Artykuł 60. Współpraca między wiodącym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy

Artykuł 61. Wzajemna pomoc

Artykuł 62. Wspólne operacje organów nadzorczych

Artykuł 63. Mechanizm spójności

Artykuł 64. Opinia Europejskiej Rady Ochrony Danych

Artykuł 65. Rozstrzyganie sporów przez Europejską Radę Ochrony Danych

Artykuł 66. Tryb pilny

Artykuł 67. Wymiana informacji

Artykuł 68. Europejska Rada Ochrony Danych

Artykuł 69. Niezależność

Artykuł 70. Zadania Europejskiej Rady Ochrony Danych

Artykuł 71. Sprawozdania

Artykuł 72. Procedura

Artykuł 73. Przewodniczący

Artykuł 74. Zadania przewodniczącego

Artykuł 75. Sekretariat

Artykuł 76. Poufność

 

Rozdział VIII. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje (art. 77-84)

Artykuł 77. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Artykuł 78. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu

Artykuł 79. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu

Artykuł 80. Reprezentowanie osób, których dane dotyczą

Artykuł 81. Zawieszenie postępowania

Artykuł 82. Prawo do odszkodowania i odpowiedzialność

Artykuł 83. Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych

Artykuł 84. Sankcje

 

Rozdział IX. Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem (art. 85-91)

Artykuł 85. Przetwarzanie a wolność wypowiedzi i informacji

Artykuł 86. Przetwarzanie a publiczny dostęp do dokumentów urzędowych

Artykuł 87. Przetwarzanie krajowego numeru identyfikacyjnego

Artykuł 88. Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia

Artykuł 89. Zabezpieczenia i wyjątki mające zastosowanie do przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych

Artykuł 90. Obowiązek zachowania tajemnicy

Artykuł 91. Istniejące zasady ochrony danych obowiązujące kościoły i związki wyznaniowe

 

Rozdział X. Akty delegowane i akty wykonawcze (art. 92-93)

Artykuł 92. Wykonywanie przekazanych uprawnień

Artykuł 93. Procedura komitetowa

 

Rozdział XI. Przepisy końcowe (art. 94-99)

Artykuł 94. Uchylenie dyrektywy 95/46/WE

Artykuł 95. Stosunek do dyrektywy 2002/58/WE

Artykuł 96. Stosunek do uprzednio zawartych umów

Artykuł 97. Sprawozdania Komisji

Artykuł 98. Przegląd innych aktów prawnych Unii dotyczących ochrony danych

Artykuł 99. Wejście w życie i stosowanie

Polecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk