LexDigital

RODO - Rozdział VII - Artykuł 62

RODO - Rozdział VII - Artykuł 62

RODO - Rozdział VII - Artykuł 62

ROZDZIAŁ VII  - Współpraca i spójność

Sekcja 1 - Współpraca

Artykuł 62 - Wspólne operacje organów nadzorczych


1. Organy nadzorcze prowadzą w stosownych przypadkach wspólne operacje, w tym wspólne postępowania  i wspólne działania egzekucyjne, w których uczestniczą członkowie lub personel organów nadzorczych innych państw  członkowskich.  

2. Jeżeli administrator lub podmiot przetwarzający posiadają jednostki organizacyjne w kilku państwach  członkowskich lub jeżeli operacje przetwarzania mogą istotnie wpłynąć na znaczną liczbę osób, których dane dotyczą,  w więcej niż jednym państwie członkowskim, organ nadzorczy każdego z tych państw członkowskich ma prawo  uczestniczyć we wspólnych operacjach. Organ nadzorczy, który jest właściwy zgodnie z art. 56 ust. 1 lub 4 zaprasza  organ nadzorczy każdego z tych państw członkowskich do uczestnictwa w danych wspólnych operacjach i niezwłocznie  odpowiada na wniosek organu nadzorczego dotyczący uczestnictwa.  

3. Organ nadzorczy może zgodnie z prawem państwa członkowskiego i za zgodą organu nadzorczego oddelegowującego pracownika przyznać uprawnienia, w tym uprawnienia do prowadzenia postępowań wyjaśniających, członkom  lub personelowi organu nadzorczego oddelegowującego pracownika uczestniczącym we wspólnych operacjach lub –  jeżeli zezwala na to prawo państwa członkowskiego przyjmującego organu nadzorczego – zezwolić członkom lub  personelowi organu nadzorczego oddelegowującego pracownika na wykonywanie ich własnych uprawnień w zakresie  prowadzenia postępowań wyjaśniających zgodnie z prawem państwa członkowskiego organu nadzorczego oddelegowującego pracownika. Uprawnienia takie mogą być wykonywane wyłącznie pod kierownictwem i w obecności członków  lub personelu przyjmującego organu nadzorczego. Członkowie lub personel organu nadzorczego oddelegowującego  pracownika podlegają prawu państwa członkowskiego przyjmującego organu nadzorczego.  

4. Jeżeli zgodnie z ust. 1 personel organu nadzorczego oddelegowującego pracownika działa w innym państwie  członkowskim, państwo członkowskie przyjmującego organu nadzorczego ponosi odpowiedzialność za czynności tego  personelu, w tym odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody wyrządzone przez ten personel w trakcie operacji,  zgodnie z prawem państwa członkowskiego, na którego terytorium ten personel działa.  

5. Państwo członkowskie, na którego terytorium została wyrządzona szkoda, naprawia taką szkodę na warunkach  mających zastosowanie do szkód wyrządzonych przez jego własny personel. Państwo członkowskie organu nadzorczego  oddelegowującego pracownika, którego personel wyrządził szkodę wobec osoby na terytorium innego państwa  członkowskiego, zwraca temu innemu państwu członkowskiemu całą kwotę, którą zapłaciło ono osobom uprawnionym  w jego imieniu.  

6. Bez uszczerbku dla możliwości dochodzenia swoich praw wobec osób trzecich i z wyjątkiem ust. 5, każde  państwo członkowskie powstrzymuje się w przypadku określonym w ust. 1 od żądania odszkodowania od innego  państwa członkowskiego za szkody, o których mowa w ust. 4.  

7. Jeżeli planowana jest wspólna operacja, a organ nadzorczy nie wywiąże się w terminie miesiąca z obowiązku  określonego w ust. 2 zdanie drugie niniejszego artykułu, pozostałe organy nadzorcze mogą przyjąć środek tymczasowy  na terytorium swojego państwa członkowskiego zgodnie z art. 55. W takiej sytuacji uznaje się, że zgodnie  z art. 66 ust. 1 zachodzi pilna potrzeba działania i że zgodnie z art. 66 ust. 2 wymagana jest pilna opinia lub pilna  wiążąca decyzja Europejskiej Rady Ochrony Danych. 

Polecane

Co to jest "przetwarzanie danych osobowych"?

Co to jest "przetwarzanie danych osobowych"?

"Przetwarzanie danych osobowych" jest jednym z kluczowych pojęć związanych z ochroną prywatności w dzisiejszym świecie cyfrowym. Oznacza ono wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak m.n. zbieranie, przechowywanie, czy udostępnianie ich innym podmiotom.

GRC — Governance Risk Compliance

GRC — Governance Risk Compliance

GRC to skrót od angielskich pojęć Governance Risk Compliance, co wolnym tłumaczeniu oznacza: ład korporacyjnym ryzyko i zgodność. Innymi słowy, jest pojęciem, które określa podejście do zarządzania ryzykiem i zgodnością w organizacjach. GRC pomaga firmom w identyfikacji, zarządzaniu i kontrolowaniu różnych rodzajów ryzyk związanych z działalnością biznesową oraz zapewnia, że organizacja działa zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi i etycznymi.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk