LexDigital

RODO - Rozdział VI - Artykuł 58

RODO - Rozdział VI - Artykuł 58

RODO - Rozdział VI - Artykuł 58

ROZDZIAŁ VI  - Niezależne organy nadzorcze

Sekcja 2 - Właściwość, zadania i uprawnienia

Artykuł 58 - Uprawnienia

1. Każdemu organowi nadzorczemu przysługują wszystkie następujące uprawnienia w zakresie prowadzonych  postępowań:  

a) nakazanie administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu, a w stosownym przypadku przedstawicielowi administratora lub podmiotu przetwarzającego, dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych organowi nadzorczemu do  realizacji swoich zadań;  

b) prowadzenie postępowań w formie audytów ochrony danych;  

c) dokonywanie przeglądu udzielonych certyfikacji na mocy art. 42 ust. 7;  

d) zawiadamianie administratora lub podmiotu przetwarzającego o podejrzeniu naruszenia niniejszego rozporządzenia;  

e) uzyskiwanie od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich  informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zadań;  

f) uzyskiwanie dostępu do wszystkich pomieszczeń administratora i podmiotu przetwarzającego, w tym do sprzętu  i środków służących do przetwarzania danych, zgodnie z procedurami określonymi w prawie unijnym lub w prawie  państwa członkowskiego.  

2. Każdemu organowi nadzorczemu przysługują wszystkie następujące uprawnienia naprawcze:  

a) wydawanie ostrzeżeń administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dotyczących możliwości naruszenia  przepisów niniejszego rozporządzenia poprzez planowane operacje przetwarzania;  

b) udzielanie upomnień administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w przypadku naruszenia przepisów  niniejszego rozporządzenia przez operacje przetwarzania;  

c) nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą,  wynikającego z praw przysługujących jej na mocy niniejszego rozporządzenia;  

d) nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dostosowania operacji przetwarzania do przepisów  niniejszego rozporządzenia, a w stosownych przypadkach wskazanie sposobu i terminu;  

e) nakazanie administratorowi zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych; 

 f) wprowadzanie czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania, w tym zakazu przetwarzania;  

g) nakazanie na mocy art. 16, 17 i 18 sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz nakazanie na mocy art. 17 ust. 2 i art. 19 powiadomienia o tych czynnościach odbiorców, którym dane  osobowe ujawniono;  

h) cofnięcie certyfikacji lub nakazanie podmiotowi certyfikującemu cofnięcia certyfikacji udzielonej na mocy art. 42 lub  43, lub nakazanie podmiotowi certyfikującemu nieudzielania certyfikacji, jeżeli jej wymogi nie są spełnione lub  przestały być spełniane;  

i) zastosowanie, oprócz lub zamiast środków, o których mowa w niniejszym ustępie, administracyjnej kary pieniężnej  na mocy art. 83, zależnie od okoliczności konkretnej sprawy;  

j) nakazanie zawieszenia przepływu danych do odbiorcy w państwie trzecim lub do organizacji międzynarodowej.  

3. Każdemu organowi nadzorczemu przysługują wszystkie następujące uprawnienia w zakresie wydawania zezwoleń  i uprawnienia doradcze:  

a) udzielanie porad administratorowi zgodnie z procedurą uprzednich konsultacji, o której mowa w art. 36;  

b) wydawanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek, opinii przeznaczonych dla parlamentu narodowego, rządu państwa  członkowskiego lub – zgodnie z prawem państwa członkowskiego – innych instytucji i organów oraz ogółu  społeczeństwa we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych;  

c) zezwalanie na przetwarzanie zgodnie z art. 36 ust. 5, jeżeli prawo państwa członkowskiego wymaga takiego  uprzedniego zezwolenia;  

d) opiniowanie i zatwierdzanie projektów kodeksów postępowania zgodnie z art. 40 ust. 5;  

e) akredytowanie na mocy art. 43 podmiotów certyfikujących;  

f) udzielanie certyfikacji i zatwierdzanie kryteriów certyfikacji zgodnie z art. 42 ust. 5;  

g) przyjmowanie standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 28 ust. 8 i art. 46 ust. 2 lit. d);  h) zezwalanie na klauzule umowne, o których mowa w art. 46 ust. 3 lit. a);  

i) zezwalanie na uzgodnienia administracyjne, o których mowa w art. 46 ust. 3 lit. b);  

j) zatwierdzanie wiążących reguł korporacyjnych na mocy art. 47.  

4. Wykonywanie uprawnień powierzonych organowi nadzorczemu na mocy niniejszego artykułu podlega  odpowiednim zabezpieczeniom – w tym prawu do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem i rzetelnego  procesu, określonym w prawie Unii i prawie państwa członkowskiego zgodnie z Kartą praw podstawowych.  

5. Każde państwo członkowskie przewiduje w swoich przepisach, że jego organ nadzorczy jest uprawniony do  wniesienia do organów wymiaru sprawiedliwości sprawy dotyczącej naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz  w stosownych przypadkach do wszczęcia lub do uczestniczenia w inny sposób w postępowaniu sądowym w celu  wyegzekwowania stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia.  

6. Każde państwo członkowskie może przewidzieć w swoich przepisach, że jego organowi nadzorczemu przysługują  poza uprawnieniami określonymi w ust. 1, 2 i 3 także inne uprawnienia. Wykonywanie tych uprawnień nie może  utrudniać skutecznego stosowania przepisów rozdziału VII.  

Polecane

Podsumowanie listopadowego newslettera Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD/EDPS)

Podsumowanie listopadowego newslettera Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD/EDPS)

​W listopadowym biuletynie informacyjnym Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD/EDPS) czytamy m.in. o: pierwszej Konferencji Nadzoru EIOD współorganizowanej z Eurojustem – Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych oraz EPPO – Prokuratura Europejska; ochronie danych osobowych przed atakami typu phishing i ransomware; kontrolach przeprowadzonych przez EIOD wśród trzech dużych systemów informatycznych UE.

Standard TISAX

Standard TISAX

Firmy z branży automotive wiedzą o standardzie TISAX. Podłożem standardu jest kompleks wymagań branżowych, które mają zapewnić, że dane i informacje będą bezpieczne. Standard TISAX skupia się na zapewnieniu by przetwarzanie i zarządzanie informacjami odbywało się w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

487 milionów numerów telefonów na sprzedaż: wyciek danych z WhatsApp

487 milionów numerów telefonów na sprzedaż: wyciek danych z WhatsApp

Do sieci wyciekły aktualne numery telefonów komórkowych prawie 500 milionów użytkowników WhatsApp. Jak podaje portal Cybernews, 16 listopada pewien człowiek opublikował reklamę na znanym forum społeczności hakerskiej, twierdząc, że sprzedaje bazę danych z 2022 r. zawierającą 487 milionów numerów telefonów użytkowników WhatsApp.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk