LexDigital

RODO - Rozdział IV - Artykuł 40

RODO - Rozdział IV - Artykuł 40

RODO - Rozdział IV - Artykuł 40

ROZDZIAŁ IV  - Administrator i podmiot przetwarzający

Sekcja 5 - Kodeksy postępowania i certyfikacja

Artykuł 40 - Kodeksy postępowania i certyfikacja

1. Państwa członkowskie, organy nadzorcze, Europejska Rada Ochrony Danych oraz Komisja zachęcają do  sporządzania kodeksów postępowania mających pomóc we właściwym stosowaniu niniejszego rozporządzenia –  z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów dokonujących przetwarzania oraz szczególnych potrzeb mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.  

2. Zrzeszenia i inne podmioty reprezentujące określone kategorie administratorów lub podmioty przetwarzające  mogą opracowywać lub zmieniać kodeksy postępowania lub rozszerzać ich zakres, aby doprecyzować zastosowanie  niniejszego rozporządzenia, między innymi w odniesieniu do:  

a) rzetelnego i przejrzystego przetwarzania;  

b) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów w określonych kontekstach;  c) zbierania danych osobowych;  

d) pseudonimizacji danych osobowych;  

e) informowania opinii publicznej i osób, których dane dotyczą;  

f) wykonywania przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących im praw;  

g) informowania i ochrony dzieci oraz sposobu pozyskiwania zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę  nad dzieckiem;  

h) środków i procedur, o których mowa w art. 24 i 25, oraz środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania,  o których mowa w art. 32;  

i) zgłaszania organowi nadzorczemu naruszeń ochrony danych osobowych oraz zawiadamiania o takich naruszeniach  osób, których dane dotyczą;  

j) przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; lub  

k) postępowań pozasądowych oraz innych trybów rozstrzygania sporów w celu rozstrzygania sporów między administratorami a osobami, których dane dotyczą, w zakresie przetwarzania, bez uszczerbku dla praw osób, których dane  dotyczą, na mocy art. 77 i 79.  

3. Poza administratorami lub podmiotami przetwarzającymi, którzy podlegają niniejszemu rozporządzeniu,  kodeksów postępowania zatwierdzonych na mocy ust. 5 niniejszego artykułu i powszechnie obowiązujących zgodnie  z ust. 9 niniejszego artykułu, mogą przestrzegać także administratorzy lub podmioty przetwarzające, którzy zgodnie  z art. 3 nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu, w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w ramach przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych na warunkach określonych  w art. 46 ust. 2 lit. e). Tacy administratorzy lub takie podmioty przetwarzające podejmują wiążące i egzekwowalne  zobowiązanie – w drodze umowy lub poprzez inne prawnie wiążące instrumenty – do stosowania tych odpowiednich  zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą.  

4. Kodeks postępowania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, przewiduje mechanizmy pozwalające  podmiotowi, o którym mowa w art. 41 ust. 1, prowadzić obowiązkowe monitorowanie przestrzegania przepisów  kodeksu przez administratorów lub podmioty przetwarzające, którzy podjęli się jego stosowania, bez uszczerbku dla  zadań i uprawnień organów nadzorczych właściwych na mocy art. 55 lub 56.  

5. Zrzeszenia i inne podmioty, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, chcące opracować kodeks  postępowania lub zmienić lub rozszerzyć zakres kodeksu już obowiązującego przedkładają projekt kodeksu, zmiany lub  rozszerzenia organowi nadzorczemu właściwemu na mocy art. 55. Organ nadzorczy wydaje opinię o zgodności  projektu kodeksu, zmiany lub rozszerzenia z niniejszym rozporządzeniem i zatwierdza taki projekt kodeksu, zmiany lub  rozszerzenia, jeżeli uzna, że stanowią one odpowiednie zabezpieczenia.  

6. W przypadku zatwierdzenia zgodnie z ust. 5 projektu kodeksu, zmiany lub rozszerzenia, organ nadzorczy  rejestruje i publikuje ten kodeks, o ile nie dotyczy on czynności przetwarzania prowadzonych w kilku państwach  członkowskich.  

7. Jeżeli projekt kodeksu postępowania dotyczy czynności przetwarzania prowadzonych w kilku państwach  członkowskich, organ nadzorczy właściwy na mocy art. 55 przed zatwierdzeniem projektu kodeksu, zmiany lub  rozszerzenia przedkłada go zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 63, Europejskiej Radzie Ochrony Danych, która  wydaje opinię o zgodności projektu kodeksu, zmiany lub rozszerzenia z niniejszym rozporządzeniem lub w sytuacji  określonej w ust. 3 niniejszego artykułu opinię o tym, czy stanowią one odpowiednie zabezpieczenia.  

8. Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 7, potwierdza, że projekt kodeksu, zmiany lub rozszerzenia jest zgodny  z niniejszym rozporządzeniem lub w sytuacji określonej w ust. 3 stanowią odpowiednie zabezpieczenia, Europejska  Rada Ochrony Danych przedkłada tę opinię Komisji.  

9. Komisja może, w drodze aktów wykonawczych, stwierdzić, że zatwierdzony kodeks postępowania, zmiana lub  rozszerzenie przedłożone jej na mocy ust. 8 niniejszego artykułu są powszechnie obowiązujące w Unii. Te akty  wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2.  

10. Komisja zapewnia odpowiednie upowszechnianie zatwierdzonych kodeksów, których powszechne obowiązywanie  stwierdziła zgodnie z ust. 9.  

11. Europejska Rada Ochrony Danych gromadzi w rejestrze wszystkie zatwierdzone kodeksy postępowania, zmiany  i rozszerzenia i udostępnia je opinii publicznej za pomocą odpowiednich środków.

Polecane

Podsumowanie listopadowego newslettera Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD/EDPS)

Podsumowanie listopadowego newslettera Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD/EDPS)

​W listopadowym biuletynie informacyjnym Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD/EDPS) czytamy m.in. o: pierwszej Konferencji Nadzoru EIOD współorganizowanej z Eurojustem – Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych oraz EPPO – Prokuratura Europejska; ochronie danych osobowych przed atakami typu phishing i ransomware; kontrolach przeprowadzonych przez EIOD wśród trzech dużych systemów informatycznych UE.

Standard TISAX

Standard TISAX

Firmy z branży automotive wiedzą o standardzie TISAX. Podłożem standardu jest kompleks wymagań branżowych, które mają zapewnić, że dane i informacje będą bezpieczne. Standard TISAX skupia się na zapewnieniu by przetwarzanie i zarządzanie informacjami odbywało się w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

487 milionów numerów telefonów na sprzedaż: wyciek danych z WhatsApp

487 milionów numerów telefonów na sprzedaż: wyciek danych z WhatsApp

Do sieci wyciekły aktualne numery telefonów komórkowych prawie 500 milionów użytkowników WhatsApp. Jak podaje portal Cybernews, 16 listopada pewien człowiek opublikował reklamę na znanym forum społeczności hakerskiej, twierdząc, że sprzedaje bazę danych z 2022 r. zawierającą 487 milionów numerów telefonów użytkowników WhatsApp.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk