LexDigital

GRC — Governance Risk Compliance

GRC to skrót od angielskich pojęć Governance Risk Compliance, co wolnym tłumaczeniu oznacza: ład korporacyjnym ryzyko i zgodność. Innymi słowy, jest pojęciem, które określa podejście do zarządzania ryzykiem i zgodnością w organizacjach. GRC pomaga firmom w identyfikacji, zarządzaniu i kontrolowaniu różnych rodzajów ryzyk związanych z działalnością biznesową oraz zapewnia, że organizacja działa zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi i etycznymi.

GRC — Governance Risk Compliance

W tym artykule omówimy:

 • czym dokładnie jest GRC,
 • jakie są jego kluczowe elementy,
 • jakie są korzyści z jego wdrożenia.

Dlaczego GRC jest ważne dla firm?

GRC jest ważne dla firm z wielu powodów. Przede wszystkim, zapewnia właściwe zarządzanie ryzykiem, co jest niezbędne do minimalizowania strat i uniknięcia nieprzewidywalnych zdarzeń w całej organizacji. Ponadto, GRC zapewnia zgodność z przepisami i normami obowiązującymi w danym sektorze lub kraju, co pomaga uniknąć sankcji i negatywnych skutków finansowych dla firmy.

Integracja procesów i narzędzi GRC umożliwia również lepszą kontrolę nad swoimi operacjami, co prowadzi do zwiększenia efektywności i wydajności.

GRC pomaga firmom chronić swoją reputację poprzez minimalizowanie ryzyka wystąpienia problemów związanych ze zgodnością z przepisami lub korupcją. Dzięki GRC firmy mogą zapewnić, że ich pracownicy i partnerzy biznesowi przestrzegają etycznych i zgodnych z przepisami standardów.

Wreszcie, GRC pomaga zapewnić właściwy ład korporacyjny, co jest niezbędne do zwiększenia zaufania inwestorów oraz klientów. Również poprzez identyfikowanie i eliminowanie zbędnych kosztów i procesów, firmy mogą zwiększyć swoją wydajność i poprawić swoją rentowność.

Kto jest odpowiedzialny za GRC?

Odpowiedzialność za GRC spoczywa na różnych poziomach organizacji.

Na najwyższym poziomie, zarząd firmy jest odpowiedzialny za ustanowienie strategii i polityki GRC oraz zapewnienie, że są one wdrażane i przestrzegane we wszystkich działach organizacji.

Na poziomie operacyjnym, menedżerowie z różnych działów są odpowiedzialni za wdrażanie strategii GRC w swoich obszarach i zapewnienie, że procesy i narzędzia GRC są skutecznie stosowane.

Wreszcie, w samych działach, pracownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad i procedur związanych z GRC oraz zgłaszanie wszelkich problemów i naruszeń. Często do takich procesów wykorzystuje się rozwiązania i programy pokroju SAP, jednak nie zawsze są one tak wygodne i skuteczne, jak by się chciało.

Oprócz wewnętrznej odpowiedzialności organizacje mogą korzystać z pomocy firm zewnętrznych specjalizujących się w doradztwie GRC lub zatrudniać specjalistów wewnętrznych do zarządzania GRC. W każdym przypadku ważne jest, aby GRC było priorytetem organizacji i była traktowana jako integralna część zarządzania i funkcjonowania firmy.

Jakie są elementy GRC?

GRC to podejście do zarządzania ryzykiem i zgodnością w organizacjach, które skupia się na trzech głównych obszarach: zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu zgodnością oraz zarządzaniu procesami biznesowymi (ładem korporacyjnym).

GRC obejmuje cały zakres działań, od identyfikacji ryzyka i zgodności, poprzez ich analizę i monitorowanie, aż do raportowania i zarządzania ryzykiem oraz zgodnością.

Governance

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór procesów, zasad i praktyk, które określają sposób, w jaki przedsiębiorstwa są zarządzane i kontrolowane.

Celem ładu korporacyjnego jest zapewnienie odpowiedzialności osób zarządzających (menedżerów, dyrektorów, członków zarządu) wobec akcjonariuszy lub udziałowców oraz innych interesariuszy firmy, a także zapewnienie skutecznej i zrównoważonej strategii biznesowej.

Ład korporacyjny obejmuje wiele różnych obszarów, takich jak:

 • struktura zarządzania,
 • nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa,
 • proces podejmowania decyzji, relacje z inwestorami,
 • ocena partnerów,
 • etyka biznesowa i wiele innych.

Dobry ład korporacyjny przyczynia się do zwiększenia zaufania akcjonariuszy i innych interesariuszy do przedsiębiorstwa oraz poprawia efektywność i wyniki finansowe firmy. Dlatego wiele krajów wprowadziło przepisy regulujące ład korporacyjny, w tym wymagania dotyczące składu zarządu, relacji z inwestorami, audytu i wiele innych.

compliance, governance risk compliance, grc

Dobre „governance" wymaga przejrzystości, uczciwości, odpowiedzialności i partycypacji, a także zdolności do podejmowania zrównoważonych decyzji i zarządzania ryzykiem. W skrócie, dobry governance to sposób zarządzania, który pozwala na efektywne podejmowanie decyzji, zapewniając równocześnie transparentność i odpowiedzialność.

Sprawdź nasz artykuł: Piguła wiedzy o compliance po polsku

Risk management, czyli zarządzanie ryzykiem

Risk management to proces identyfikacji, oceny, monitorowania i kontroli ryzyka związanego z działalnością przedsiębiorstwa. Celem risk managementu jest minimalizacja negatywnych skutków ryzyka i zwiększenie szans na osiągnięcie celów organizacji.

Zarządzanie ryzykiem to przede wszystkim ciągły proces identyfikacji, analizy i kontrolowania ryzyk związanych z działalnością biznesową. Ryzyka te mogą wynikać z różnych źródeł, takich jak rynek, technologia, przepisy prawne, czy nawet kultura organizacyjna. Zarządzanie ryzykiem obejmuje zarówno ryzyka finansowe, jak i niefinansowe, takie jak ryzyko reputacyjne, ryzyko cybernetyczne czy ryzyko związane z ochroną danych osobowych.

risk, ryzyko, zarządzanie ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje kilka kroków, przy czym do najważniejszych można zaliczyć następujące:

 1. Identyfikacja ryzyka - rozpoznanie potencjalnych zagrożeń dla organizacji, jakie mogą wpłynąć na realizację jej celów.
 2. Ocena ryzyka - oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz jego wpływu na działalność organizacji, tak aby określić poziom ryzyka i zdecydować o dalszych krokach.
 3. Zarządzanie ryzykiem - decyzja o sposobie postępowania wobec ryzyka (np. jego uniknięcie, redukcja, przeniesienie, czy zaakceptowanie).
 4. Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka - stała obserwacja sytuacji i ryzyk oraz wdrożenie działań zapobiegawczych w razie potrzeby.

Proces risk managmentu jest kluczowy dla każdej organizacji, ponieważ pozwala na minimalizowanie strat i skutków niepożądanych zdarzeń. Jest stosowany w różnych obszarach działalności, w szczególności w AML, finansach lub księgowości, HR, w obszarze danych osobowych, IT, produkcji czy logistyce.

Compliance

Compliance (pol. zgodność) to pojęcie odnoszące się do przestrzegania przez organizacje i przedsiębiorstwa obowiązujących przepisów, norm i standardów, a także zasad etycznych i moralnych.

Compliance dotyczy wielu różnych obszarów, w tym prawa, finansów, podatków, ochrony danych osobowych, zasad korporacyjnych, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, a także ochrony środowiska.

Elementy compliance to różne aspekty, które wpływają na skuteczne i zgodne z przepisami prowadzenie działalności gospodarczej.

Oto kilka przykładów działań związanych z compliance:

 • Polityka zgodności - dokument określający zasady postępowania w celu zapewnienia przestrzegania przepisów, norm i standardów.
 • Monitorowanie i ocena ryzyka - proces identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z naruszeniem przepisów.
 • Weryfikacja kontrahentów.
 • Nadzór nad transakcjami finansowymi.
 • Szkolenia i świadomość - zapewnienie szkoleń pracowników dotyczących przestrzegania przepisów oraz podniesienie ich świadomości w tym zakresie.
 • Kontrola wewnętrzna - zapewnienie, że procesy biznesowe są zgodne z przepisami poprzez stosowanie odpowiednich procedur i kontroli.
 • Audyt wewnętrzny - ocena skuteczności działań związanych z przestrzeganiem przepisów i wskazywanie obszarów wymagających poprawy.
 • Raportowanie - regularne i precyzyjne raportowanie wyników i działań związanych z przestrzeganiem przepisów.
 • Zarządzanie ryzykiem - proces identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z naruszeniem przepisów.
 • Postępowanie w przypadku naruszenia - opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia przepisów oraz ich wdrożenie.

Przestrzeganie zasad compliance jest ważne dla każdej organizacji, ponieważ pozwala na minimalizowanie ryzyka naruszenia przepisów i norm, a także zwiększa zaufanie ze strony klientów, inwestorów i innych interesariuszy. Wiele organizacji posiada dedykowane działania compliance, które zajmują się zarządzaniem ryzykiem i wdrażaniem odpowiednich procedur.

zasady compliance, zgodność, zasada zgodności

Compliance jest szczególnie ważny w przypadku organizacji prowadzących działalność na rynkach międzynarodowych, gdzie istnieją różnice w wymaganiach prawnych w różnych krajach. Wymagania compliance są także narzędziem zwiększającym zaufanie i wiarygodność organizacji wobec klientów, inwestorów i innych interesariuszy. Dlatego coraz więcej organizacji ma specjalne zespoły compliance, które nadzorują przestrzeganie wymagań prawnych i standardów etycznych.

Jakie są najlepsze praktyki związane z implementacją GRC?

Implementacja GRC (Governance, Risk Management and Compliance) jest procesem kompleksowym i wymaga uwzględnienia wielu aspektów.

Najlepsze praktyki, które mogą pomóc w skutecznej implementacji GRC w organizacji, można sprowadzić do następujących działań:

 • Zaangażowanie władz i kierownictwa - wysokiej rangi decydenci lub kadra zarządzając powinni być zaangażowani w proces implementacji GRC, aby zagwarantować poparcie dla procesów zarządzania ryzykiem i przestrzegania przepisów.
 • Dokładna identyfikacja ryzyka - organizacja powinna przeprowadzić dokładną analizę ryzyka w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń i zobowiązań związanych z przepisami.
 • Zastosowanie najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem - organizacja powinna stosować najlepsze praktyki zarządzania ryzykiem, takie jak regularne przeglądy ryzyka, monitoring i raportowanie.
 • Stworzenie spójnego programu zgodności - organizacja powinna opracować spójny program zgodności, który określa zasady i procedury związane z przestrzeganiem przepisów.
 • Odpowiednie szkolenia pracowników - organizacja powinna zapewnić odpowiednie szkolenia dla pracowników dotyczące zasad i procedur związanych z GRC, a także zapewnić ciągłe szkolenia.

Znaczenie technologii w GRC

technologia, technology, grc

Technologia odgrywa istotną rolę w GRC, a jej zastosowanie może znacznie poprawić skuteczność i efektywność GRC.

Oto kilka przykładów zastosowania technologii w GRC:

 1. Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem - to narzędzie umożliwiające identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykiem w całej firmie. Oprogramowanie może pomóc w automatyzacji procesu zarządzania ryzykiem, umożliwiając szybsze i bardziej skuteczne podejmowanie decyzji opartych na danych.
 2. Narzędzia do monitorowania zgodności - to oprogramowanie, które pomaga w monitorowaniu i raportowaniu zgodności z przepisami i regulacjami. Narzędzia te umożliwiają łatwe śledzenie zmian w przepisach i automatyczne generowanie raportów, co pomaga w uniknięciu nieprzestrzegania przepisów i łamaniu zasad związanych z GRC.
 3. Rozwiązania do zarządzania dokumentami - to narzędzia umożliwiające łatwe zarządzanie dokumentami związanymi z GRC, takimi jak polityki, procedury i raporty. Rozwiązania te umożliwiają również automatyzację procesów związanych z dokumentami, co przyspiesza i ułatwia zarządzanie nimi.
 4. Narzędzia do analizy danych - to narzędzia umożliwiające analizę danych, które mogą pomóc w identyfikacji ryzyka i wykrywaniu nieprawidłowości. Narzędzia te umożliwiają również szybkie generowanie raportów i wizualizacji danych, co pomaga w podejmowaniu decyzji opartych na faktach.
 5. Technologie blockchain - to technologie umożliwiające bezpieczne przechowywanie i udostępnianie informacji, co może pomóc w zapewnieniu zgodności z przepisami i ochronie danych przed naruszeniami.

Podsumowując, zastosowanie technologii w GRC może przyspieszyć procesy, zwiększyć efektywność i skuteczność oraz zapewnić lepszą kontrolę nad ryzykiem i zgodnością z przepisami.

Autorem artykułu jest radca prawny: Jakub Pawłowski.

Polecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk