LexDigital

InfoSec - czyli bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji (InfoSec) obejmuje bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, kontrolę dostępu oraz cyberbezpieczeństwo. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 (pełna nazwa PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08) pokazuje, że organizacja nadąża za wymaganiami prawnymi określonymi w RODO.

InfoSec - czyli bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji - odpowiedź na zagrożenia

W skrócie bezpieczeństwo informacji to zestaw narzędzi i procedur zabezpieczeń, które chronią poufne informacje przedsiębiorstwa przed nadużyciami, nieautoryzowanym dostępem, zakłóceniami lub zniszczeniem.

Obejmuje bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, kontrolę dostępu oraz cyberbezpieczeństwo. Składa się z szeregu narzędzi, rozwiązań i procesów, które zabezpieczają informacje przedsiębiorstwa na urządzeniach i w lokalizacjach, ułatwiając ochronę przed cyberatakami lub innymi destrukcyjnymi zdarzeniami.

ISO 27001 system zarządzania
Kwestia bezpieczeństwa informacji. Ochrona poufnych danych klientów i pracowników.


Trzy filary bezpieczeństwa informacji: triada PID

Jak wymienia polska strona Microsoftu, podstawą bezpieczeństwa informacji jest tzw. triada PID (poufność, integralność, dostępność):

Poufność

Prywatność to główny składnik bezpieczeństwa informacji. Organizacje powinny wdrożyć środki umożliwiające uzyskiwanie dostępu do informacji tylko autoryzowanym użytkownikom. Szyfrowanie danych, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i ochrona przed utratą danych to niektóre narzędzia, które przedsiębiorstwa mogą zastosować, aby zapewnić poufność danych.

Integralność

Integralność zabezpiecza dokładność i kompletność informacji oraz metod ich przetwarzania. Przedsiębiorstwa muszą utrzymywać integralność danych w całym ich cyklu życia. Przedsiębiorstwa o silnym InfoSec będą świadome tego, jak ważne są dokładne, niezawodne dane, oraz nie będą zezwalać żadnemu nieautoryzowanemu użytkownikowi na uzyskiwanie do nich dostępu, modyfikowanie ich ani korzystanie z nich w jakikolwiek sposób. Narzędzia, takie jak uprawnienia pliku, zarządzanie tożsamościami oraz kontrole dostępu użytkownika, ułatwiają zapewnianie integralności danych.

Dostępność

Funkcja InfoSec obejmuje spójne konserwowanie sprzętu fizycznego oraz regularne przeprowadzanie uaktualnień systemu w celu zagwarantowania, że autoryzowani użytkownicy mają niezawodny, spójny dostęp do danych, gdy go potrzebują.

system zarządzania bezpieczeństwem iso 27001
Organizacja bezpieczeństwa informacji. Polityka bezpieczeństwa i ochrona informacji jest obecnie kluczowa.

Normy ISO – czyli to, co oczywiste a nieoczywiste

Nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji

Systemy komputerowe są narażone przede wszystkim na ataki typu:

 • APT (zaawansowane zagrożenie trwałe)
 • botnet
 • DDoS (rozproszona odmowa usługi)
 • pobranie niechcianego pliku
 • atak typu man in the middle (MitM)
 • wirusy, robaki

Dalsze zagrożenia to tzw. zestawy do wykorzystywania luk (kompleksowe zestawy narzędzi, które wykorzystują luki do infekcji złośliwym oprogramowaniem), zagrożenie wewnętrzne - czyli umyślne bądź nieumyślne nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Aby obejść techniki bezpieczeństwa hakerzy korzystają też często z inżynierii społecznej, podszywając się pod kogoś innego (phishing).

Jednym z większych zagrożeń zidentyfikowanych przez Europejską Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa pozostają ataki ransomware, nierzadko sterowane przez rosyjski rząd. Więcej na dowiesz się z artykułu LexDigital.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodny z ISO 27001

Obecnie zdecydowana większość organizacji posiada mechanizmy kontroli, dzięki którym może zapewnić swoich klientów, partnerów biznesowych, czy też innych interesariuszy, że odpowiednio zarządza bezpieczeństwem informacji i powierzonymi im informacjami.

Wzrost cyber-zagrożeń i ich wpływ na ochronę danych osobowych

O realnie działającym i świadomym zarządzaniu aktywami informacyjnymi możemy jednak mówić tylko wtedy, gdy zabezpieczenia i prowadzone kontrole nie są przypadkowe i są realizowane z rzeczywistym zamiarem ochrony zasobów informacyjnych. Takie podejście gwarantuje systemowe zarządzanie, dla którego wytyczne wprowadza standard ISO 27001 (pełna nazwa: PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08).

ios 27001 określa wymagania
Przepisy określają prywatność danych takich jak dane finansowe czy informacje medyczne.


System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27000 to „zbiór polityk, procedur, wytycznych oraz przydzielonych zasobów oraz aktywności, zarządzanych wspólnie przez organizację w celu ochronnych swoich zasobów informacyjnych”.

Czy umowa bez numeru dowodu jest ważna? Sprawdź nasz artykuł

Cel normy ISO 27001

Norma ISO 27001 określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zawiera wytyczne dotyczące szacowania i postępowania z ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.

Celem wdrożenia normy ISO 27001 jest zabezpieczenie informacji w firmie oraz ułatwienie procesu nadzorowania przedsiębiorstwa wraz ze wszystkimi obszarami jej działalności. Ważnym elementem jest zapewnienie, że firma działa zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa i potrafi w porę reagować na te zmiany.

Zgodność z PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08. Aktualizacja normy. Sprawdź nasz artykuł.

Kluczowe elementy w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji

Bezpieczeństwo informacji to nic innego jak zapewnienie trzech głównych atrybutów: poufności, integralności i dostępności danych, przy równoczesnym uwzględnieniu takich cech jak rozliczalność, autentyczność, niezaprzeczalność i niezawodność.

Najważniejsze jest zatem właściwe zarządzanie i zastosowanie poszczególnych środków, które mamy w arsenale. To wiąże się z rozpatrzeniem szerokiej gamy zagrożeń, które mogą z różnym prawdopodobieństwem wystąpić w organizacji. Wszystko to ostatecznie ma zapewnić ciągłość działania i minimalizację skutków potencjalnych incydentów.

szyfrowanie danych
RODO wymaga należytego zabezpieczenia danych do ich przetwarzania.


Skuteczność SZBI (zgodnego z ISO 27001) jest uzależniona od wielu różnych czynników, takich jak ustanowienie wewnętrznej polityki zabezpieczeń dostosowanej do kultury organizacyjnej oraz wyznaczenie celów, jakim ma służyć system i określanie kolejnych działań "pod nie".

Konieczne jest też zarządzanie ryzykiem, czyli przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka, która pozwala poznać rzeczywiste bezpieczeństwo danych, a także efektywne zarządzanie incydentami związanymi z kwestiami bezpieczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ISO 27001? Sprawdź artykuł LexDigital.

ISO 27001 pozwala na utrzymanie standardów bezpieczeństwa informacji

Dla wielu firm na rynku spełnienie wyśrubowanych wymagań wydaje się nie do przejścia. Uważają, że brak im w swoich zespołach osób kompetentnych w tym zakresie i boją się kosztów.

Warto jednak zastosować zarządzanie ryzykiem, bo zgodność z ISO 27001 może przynieść wiele zysków i pozwoli uniknąć zagrożeń. O ile w pierwszych etapach, podczas wdrażania będą konieczne wysiłki i koszty, tak w dłuższej perspektywie systemowe podejście do bezpieczeństwa informacji może uchronić nas niejednokrotnie przed wydatkami związanymi np. z koniecznością zapłaty kar pieniężnych za brak zapewnienia odpowiedniej ochrony danych.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001. Lista korzyści

SZBI dzięki swojej specyfice dostarcza wiele korzyści zarówno wewnętrznych (organizacyjnych), jak i ogólnopoziomowych, opłacających się finansowo i wizerunkowo.

Wśród nich znajdziemy:

 • eliminację lub redukcję ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji (incydentów bezpieczeństwa informacji)
 • przygotowanie organizacji na zdarzenia związane z bezpieczeństwem informacji, w tym, dzięki odpowiednim procedurom, skuteczne przezwyciężanie incydentów, gdy się pojawią (efektywna odpowiedź, minimalizacja ich wpływu na organizację)
 • pro-aktywne podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji poprzez zapobieganie potencjalnym skutkom zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa informacji
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu odporności organizacji na zakłócenia działalności związane z bezpieczeństwem informacji oraz skuteczne zarządzanie zdarzeniem w przypadku materializacji zagrożenia w tym między innymi poprzez skuteczną i efektywną realizację Planów Ciągłości Działania – BCP
 • implementację systemowych narzędzi i mechanizmów w odniesieniu do regulacji wynikających z przepisów prawa w tym w m.in. w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
 • poprawa efektywności zarządzania poszczególnymi procesami poprzez uwzględnienie regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji w ramach tych poszczególnych procesów oraz zapewnienie ich integralności z ich pozostałymi regulacjami w tym tymi dotyczącymi jakości, ochrony środowiska czy BHP
 • wzrost świadomości pracowników poprzez pokazywanie im ich roli i odpowiedzialności w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, w szczególności w zakresie mających zastosowanie przepisów prawa w zakresie wymagań dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji i ich ewentualnych konsekwencji,
 • zminimalizowanie ryzyka utraty lub przejęcia danych własnych jak i danych należących do partnerów biznesowych,
 • lepsza ochronę majątku i interesów organizacji
iso 27001 autoryzacji
Korzyści wynikające z systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, czyli lepsza ochrona danych.

Sprawdź nasz artykuł: Dzień hasła – zasady tworzenia i zarządzania hasłami

Bezpieczeństwo informacji. ISO 27001 potwierdza, że nadążasz za wymaganiami prawnymi

Jeszcze do niedawna jedną z głównych przesłanek stosowania SZBI zgodnego ze standardami ISO była chęć umocnienia swojej pozycji na rynku i zdobycie przewagi nad konkurencją. Dla innych był to warunek konieczny do wzięcia udziału w ważnym przetargu czy zawarcia umowy.

Obecnie, wraz z rozwojem technologii, wszechobecną cyfryzacją i przeniesieniem życia do sieci zapewnienie bezpieczeństwa informacji, poprzez systemowe nim zarządzanie, staje się niejako standardem i dobrą praktyką.

przechowywanie danych iso 27001
Prawo wymusza na firmach ochronę danych, które przetwarzają.


Niemniej wciąż jednym z najsilniejszych i bezdyskusyjnych argumentów są wymagania prawne. Obowiązuje co najmniej kilkanaście aktów prawnych i innych przepisów, które wymagają bezwzględnej ochrony pewnych informacji, w tym informacji poufnych, informacji tajnych czy danych osobowych. Jest to m.in ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), AI Act, Digital Service Act, czy ustawa o ochronie informacji niejawnych.

Złamanie przepisów może skutkować ciężkimi sankcjami finansowymi, karnymi czy to w stosunku do firmy, czy do osób odpowiedzialnych i może doprowadzić nawet do zamknięcia działalności.

Gigantyczna kara UODO dla Santander Bank Polska. Te rodzaje informacji nie były chronione. Dowiedz się więcej.

PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08. Czy warto?

Certyfikat uzyskany od niezależnej organizacji stanowi potwierdzenie, że dana organizacja efektywnie wdrożyła, utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji. To z kolei podnosi wiarygodność organizacji m.in. w oczach klientów i daje zapewnienie, że powierzone i przetwarzane informacje są w odpowiedni sposób chronione.

Firma, która posiada certyfikację PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 daje sygnał, że proces zarządzania bezpieczeństwem informacji odbywa się w sposób sformalizowany i przewidywalny. Dzięki temu zarówno pracownicy, jak i partnerzy wiedzą kto za co odpowiada i jak mają postępować w zakresie ochrony informacji, z którą mają do czynienia. Jasno określone są odpowiedzialność, procedury, podejmowane działania. Sam proces zarządzania zawiera mechanizmy kontroli, oceny i doskonalenia funkcjonowania.

Podobnie jak certyfikat ISO 9001, certyfikat ISO/IEC 27001 otwiera drogę do klientów o wymaganiach, dla których spełnienie określonych norm jest podstawowym warunkiem do rozpoczęcia współpracy (pozyskanie nowych rynków i klientów). Jest to również bardzo silny atut do budowania swojej konkurencyjności i przewagi rynkowej.

Nie bez znaczenia jest również łatwiejsze zdobywanie nowych partnerów biznesowych, klientów oraz różnego typu dofinansowań z Unii Europejskiej.

iso 27001 wiadomości biznes
Stosowanie metod ochrony danych zgodnych z ISO 27001 może pozwolić na pozyskiwanie nowych klientów.


Jak zdobyć certyfikat ISO 27001?

Aby spełnić wymagania normy konieczne jest podjęcie kilku istotnych kroków, w tym:

 • ustanowienie kontekstu organizacji oraz metodyki szacowania ryzyka
 • wybór i wdrożenie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
 • szkolenia pracowników
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji
 • ocena efektywności i skuteczności systemu

A na sam koniec - poddanie się procesowi audytu certyfikującego, który finalnie ma dostarczyć certyfikat zgodności z ISO 27001.

Kluczowy element oceny skuteczności procesów w organizacji - dowiedz się więcej o audycie wewnętrznym ISO.

Pomożemy Ci w uzyskaniu certyfikatu ISO 27001

Zespół LexDigital pomoże Ci zrozumieć wymagania dotyczące poszczególnych punktów normy ISO 27001. Nasze usługi obejmują wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym opracowanie dokumentacji, wsparcie w wyborze odpowiednich zabezpieczeń, narzędzi czy rozwiązań, szkolenia pracowników odpowiedzialnych za system oraz pełnomocnika ds. systemu, który wdrażasz, wsparcie w pracach wdrożeniowych ww. narzędzi i zabezpieczeń.

Ponadto nasz zespół może uczestniczyć w wyborze jednostki certyfikującej i wspiera pracowników organizacji poprzez pełne i co ważne aktywne uczestnictwo w audycie certyfikującym.

iso 27001 w praktyce
Pomożemy Ci wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z ISO 27001.


Po wdrożeniu wymagań związanych z konkretnym systemem zarządzania, pomagamy naszym klientom w utrzymaniu wybranych systemów oraz ciągłym ich doskonaleniu, w tym prowadzimy konsultacje z pracownikami odpowiedzialnymi za system zarządzania.

Norma ISO 22301. Przygotujemy Cię do certyfikacji!

Zespół LexDigital przeprowadzi Cię przez cały proces ustanowienia i wdrożenia systemów zgodnych nie tylko wymogami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08, ale także ISO 9001 czy ISO 22301.

Proces obejmuje:

 1. audyt zerowy;
 2. wykonanie analizy ryzyka oraz opracowanie dokumentacji;
 3. implementację zasad oraz szkolenia dla kadry pracowniczej;
 4. weryfikację systemu poprzez audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania oraz nadzór nad niezgodnościami i ocenę skuteczności działań korygujących.

Poznaj naszą pełną ofertę dotyczącą wdrożeń ISO

LexDigital ISO 27001
LexDigital pomoże Ci spełnić wymagania dotyczące PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08.

Polecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk