LexDigital

Korzyści z ISO 27001

ISO 27001 (lub ISO/IEC 27001) to międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI). Jej wdrożenie gwarantuje, że organizacja zidentyfikowała zagrożenia i wprowadziła odpowiednie środki zapobiegawcze w celu ochrony przed naruszeniami bezpieczeństwa oraz skutecznie nimi zarządza.

Korzyści z ISO 27001

Cel normy ISO 27001

Norma ISO 27001 określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zawiera wytyczne dotyczące szacowania i postępowania z ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.

iso 27001
Zalety ISO 27001


Celem wdrożenia normy ISO 27001 jest zabezpieczenie informacji w firmie oraz ułatwienie procesu nadzorowania przedsiębiorstwa wraz ze wszystkimi obszarami jej działalności. Ważnym elementem jest zapewnienie, że firma działa zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa i potrafi w porę reagować na te zmiany.

Nie bez znaczenia jest również łatwiejsze zdobywanie nowych partnerów biznesowych, klientów oraz różnego typu dofinansowań z Unii Europejskiej. Istotnymi korzyściami jest zabezpieczeń danych przetwarzanych w procesach funkcjonujących w firmie.

iso 27001 wdrożenie
Wdrożenie normy ISO 27001 pozwoli lepiej chronić pliki.


System zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodny z ISO 27001

Obecnie, zdecydowana większość organizacji posiada mechanizmy kontroli, dzięki którym może zapewnić swoich klientów, partnerów biznesowych, czy też innych interesariuszy, że odpowiednio zarządza bezpieczeństwem informacji i powierzonymi im informacjami.

iso 27001 czy warto
Wdrożenie normy ISO 27001 pozwoli lepiej służyć interesom klienta.

Normy ISO – czyli to, co oczywiste a nieoczywiste

O realnie działającym i świadomym zarządzaniu aktywami informacyjnymi możemy jednak mówić tylko wtedy, gdy zabezpieczenia i prowadzone kontrole nie są przypadkowe i są realizowane z rzeczywistym zamiarem ochrony zasobów informacyjnych. Takie podejście gwarantuje systemowe zarządzanie, dla którego wytyczne wprowadza ww. standard ISO 27001.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27000 to „zbiór polityk, procedur, wytycznych oraz przydzielonych zasobów oraz aktywności, zarządzanych wspólnie przez organizację w celu ochronnych swoich zasobów informacyjnych”.

norma iso bezpieczeństwo
ISO/27001 określa wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.


Jak zdobyć certyfikat ISO 27001 ?

Aby spełnić wymagania normy konieczne jest podjęcie kilku istotnych kroków, w tym:

 • ustanowienie kontekstu organizacji oraz metodyki szacowania ryzyka
 • wybór i wdrożenie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
 • szkolenia pracowników
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji
 • ocena efektywności i skuteczności systemu

A na sam koniec - poddanie się procesowi audytu certyfikującego, który finalnie ma dostarczyć certyfikat zgodności z ISO 27001.

iso 27001 wymagania
Aby uzyskać certyfikację normy ISO 27001 musimy spełnić szereg wymagań.


ISO 27001 pozwala na utrzymanie standardów cyberbezpieczeństwa

Dla wielu firm na rynku spełnienie wyśrubowanych wymagań wydaje się nie do przejścia. Uważają, że brak im w swoich zespołach osób kompetentnych w tym zakresie i boją się kosztów.

Warto jednak pamiętać, że o ile w pierwszych etapach, podczas wdrożenia odpowiednich rozwiązań będzie wymagane poniesienie kosztów, tak w dłuższej perspektywie systemowe podejście do bezpieczeństwa może uchronić nas niejednokrotnie przed wydatkami związanymi np. z koniecznością zapłaty kar pieniężnych za brak zapewnienia odpowiedniej ochrony danych.

Kluczowe elementy w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji

Bezpieczeństwo informacji to nic innego jak zapewnienie trzech głównych atrybutów: poufności, integralności i dostępności danych, przy równoczesnym uwzględnieniu takich cech jak rozliczalność, autentyczność, niezaprzeczalność i niezawodność.

iso 27001 bezpieczeństwo informacji
Norma ISO 27001 odgrywa ważną rolę w procesie zabezpieczenia organizacji.


Najważniejsze jest zatem właściwe zarządzanie i zastosowanie poszczególnych środków, które mamy w arsenale. To wiąże się z rozpatrzeniem szerokiej gamy zagrożeń, które mogą z różnym prawdopodobieństwem wystąpić w organizacji. Wszystko to ostatecznie ma zapewnić ciągłość działania i minimalizację skutków potencjalnych incydentów.

iso 27001 elementy
ISO 27001. Kluczowe elementy.


Skuteczność SZBI (zgodnego z ISO 27001) jest uzależniona od wielu różnych czynników, w tym m.in.:

 • ustanowienia wewnętrznej polityki zabezpieczeń dostosowanej do kultury organizacyjnej oraz wyznaczenie celów, jakim ma służyć system i pod nie określać dopiero poszczególne działania
 • wdrożenia w organizacji i wypracowaniu kultury organizacji opartej na podejściu procesowym, co oznacza, że organizacja definiuje procesy, stale je monitoruje, mierzy, ocenia i doskonali,
 • wdrożenia podejścia opartego na ryzyku tj. przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka, która umożliwia zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i szans dla bezpieczeństwa informacji,
 • wdrożenia efektywnego procesu zarządzania incydentami,
 • budowania świadomości pracowników w zakresie roli bezpieczeństwa informacji poprzez system cyklicznych szkoleń i akcji edukacyjnych,
 • ustanowienia mierników skuteczności i efektywności wdrożony zabezpieczeń, wykonywanie cyklicznych pomiarów i wyciąganie wniosków,
 • zbudowania odpowiedniej struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa informacji, w tym jasne przypisanie ról i odpowiedzialności oraz dbanie o brak konfliktu interesów
 • wyboru odpowiednich zabezpieczeń adekwatnych do skali działalności, budżetu oraz w określonym czasie dostępnych na rynku.
iso bezpieczeństwo
Skuteczność SZBI zgodnego z zapisami normy ISO 27001) jest uzależniona od wielu czynników.


Czy warto wdrożyć normę ISO 27001?

Jeszcze do niedawna jedną z głównych przesłanek stosowania SZBI zgodnego ze standardami ISO była chęć umocnienia swojej pozycji na rynku i zdobycie przewagi nad konkurencją.. Dla innych był to warunek konieczny do wzięcia udziału w ważnym przetargu czy zawarcia umowy.

Obecnie, wraz z rozwojem technologii, wszechobecną cyfryzacją i przeniesieniem życia do sieci zapewnienie bezpieczeństwa informacji, poprzez systemowe nim zarządzanie, staje się niejako standardem i dobrą praktyką.

iso 27001 przepisy
ISO 27001 może być niezbędne do zapewnienia poziomu ochrony danych, wymaganego przez przepisy.


Niemniej wciąż jednym z najsilniejszych i bezdyskusyjnych argumentów są wymagania prawne. Obowiązuje co najmniej kilkanaście aktów prawnych i innych przepisów, które wymagają bezwzględnej ochrony pewnych informacji, w tym informacji poufnych, informacji tajnych czy danych osobowych. Jest to m.in. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), AI Act opublikowany w ostatnich dnia, Digital Service Act itd, czy ustawa o ochronie informacji niejawnych.

ochrona danych przepisy
Jeśli nie ochronimy danych, mogą nas spotkać konsekwencje prawne.


Złamanie przepisów może skutkować ciężkimi sankcjami finansowymi, karnymi czy to w stosunku do organizacji czy do osób odpowiedzialnych i może doprowadzić nawet do zamknięcia działalności.

Lista korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001)

SZBI dzięki swojej specyfice dostarcza wiele korzyści zarówno wewnętrznych (organizacyjnych), jak i ogólnopoziomowych, opłacających się finansowo i wizerunkowo.

iso 27001 korzyści
Norma ISO 27001. Korzyści z wdrożenia.


Wśród nich znajdziemy:

 • eliminację lub redukcja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji (incydentów bezpieczeństwa informacji)
 • przygotowanie organizacji na zdarzenia związane z bezpieczeństwem informacji, w tym, dzięki odpowiednim procedurom, skuteczne przezwyciężanie incydentów, gdy się pojawią (efektywna odpowiedź, minimalizacja ich wpływu na organizację)
 • pro-aktywne podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji poprzez zapobieganie potencjalnym skutkom zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa informacji
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu odporności organizacji na zakłócenia działalności związane z bezpieczeństwem informacji oraz skuteczne zarządzanie zdarzeniem w przypadku materializacji zagrożenia w tym między innymi poprzez skuteczną i efektywną realizację Planów Ciągłości Działania – BCP
 • implementację systemowych narzędzi i mechanizmów w odniesieniu do regulacji wynikających z przepisów prawa w tym w m.in. w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
 • poprawa efektywności zarządzania poszczególnymi procesami poprzez uwzględnienie regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji w ramach tych poszczególnych procesów oraz zapewnienie ich integralności z ich pozostałymi regulacjami w tym tymi dotyczącymi jakości, ochrony środowiska czy BHP
 • wzrost świadomości pracowników poprzez pokazywanie im ich roli i odpowiedzialności w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w szczególności w zakresie mających zastosowanie przepisów prawa w zakresie wymagań dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji i ich ewentualnych konsekwencji,
 • zminimalizowanie ryzyka utraty lub przejęcia danych własnych jak i danych należących do partnerów biznesowych,
 • lepsza ochronę majątku i interesów organizacji

Norma ISO 27001 pomoże zdobyć zaufanie klientów

Co więcej, certyfikat uzyskany od niezależnej organizacji stanowi potwierdzenie, że dana organizacja efektywnie wdrożyła, utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji. To z kolei podnosi wiarygodność organizacji m.in. w oczach klientów i daje zapewnienie, że powierzone i przetwarzane informacje są w odpowiedni sposób chronione.

iso 27001 klienci
Wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) buduje zaufanie klienta.


Podobnie jak certyfikat ISO 9001, certyfikat ISO/IEC 27001 otwiera drogę do klientów o wymaganiach, dla których spełnienie określonych norm jest podstawowym warunkiem do rozpoczęcia współpracy (pozyskanie nowych rynków i klientów). Jest to również bardzo silny atut do budowania swojej konkurencyjności i przewagi rynkowej.

Poddając się audytom na zgodność z ISO 27001 dajemy także gwarancję, że spełniamy wymogi prawne, do których przestrzegania zobowiązana jest organizacja.

iso 27001 system
Brak spełnienia wymagań prawnych dyskwalifikuje przedsiębiorstwo w staraniach o certyfikat ISO/IEC 27001.


Zarządzanie bezpieczeństwem informacji odbywa się w sposób sformalizowany, przewidywalny. Dzięki czemu zarówno pracownicy, jak i partnerzy wiedzą kto za co odpowiada i jak mają postępować w zakresie ochrony informacji, z którą mają do czynienia. Jasno określone są odpowiedzialność, procedury, podejmowane działania. Sam proces zarządzania zawiera mechanizmy kontroli, oceny i doskonalenia funkcjonowania.

Wszystko to powoduje wzrost bezpieczeństwa tj poufności, integralności i dostępności informacji i w konsekwencji do uzyskania certyfikatu zgodności systemu zarządzania z ISO 27001.

ISO 27001. Czy to się opłaca?

Wdrożenie ISO 27001 (SZBI) ma zapewnić odpowiedni poziom odporności organizacji na zakłócenia i zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji, które mają lub mogłyby wywrzeć negatywny wpływ na ciągłość działania oraz na realizację przyjętych przez nią celów biznesowych. To z kolei w dłuższej perspektywie przekłada się na zaufanie klientów przedsiębiorstwa i utrzymywanie certyfikacji.

iso 27001
ISO 27001. Przeprowadzenie tej rewolucji może się opłacić.


Zastosowanie wszystkich powyższych elementów związanych z wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji połączone z wysokim zaangażowaniem kadry wyższego szczebla oraz chęcią do ciagłego rozwoju i doskonalenia będzie w przyszłości skutkowało nie tylko uzyskaniem zgodności z wymaganiami standardu niezbędnym do certyfikacji, ale również przestrzeganiem przepisów prawnych (np. poprzez odpowiednią ochronę danych osobowych).

Pamiętaj - system zarządzania bezpieczeństwem informacji musi być częścią procesów funkcjonujących w organizacji oraz ogólnej struktury zarządzania i musi być z nimi ściśle zintegrowany. W praktyce oznacza to to, że wszystkie podejmowane działania w zakresie bezpieczeństwa informacji są adekwatne do naszych potrzeb i są niejako wpisane w realizowane procesy. Bezpieczeństwo informacji musi być także uwzględniane przy projektowaniu procesów, systemów informacyjnych oraz zabezpieczeń.

Polecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk