LexDigital

Co to jest audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny to kluczowy element oceny skuteczności procesów w organizacji, niezbędny przy realizacji celów związanych z certyfikacją ISO 9001 czy ISO 27001. Dowiedz się więcej o pracy audytorów wewnętrznych i tego, jak z ich pomocą zrealizować cele strategiczne Twojej firmy.

Co to jest audyt wewnętrzny?

Cel audytu wewnętrznego: usprawnienie działalności operacyjnej organizacji

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, oraz przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez czynności doradcze.

Jest to proces niezależnej i obiektywnej oceny, który wspiera zarząd w doskonaleniu działań oraz procesie identyfikacji i zarządzania ryzykiem.

audyt wewnętrzny
Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wsparcie kierownika jednostki.


Audytorów wewnętrznych może wybrać organizacja spośród swoich pracowników. Aby mieć pewność, że będzie on działalnością niezależną i obiektywną, powinien być przeprowadzany przez pracowników innego działu niż ten, który podlega audytowi.

Audytorzy sprawdzają i oceniają zgodność działalności firmy z przepisami, zasadami, standardami oraz wewnętrznymi procedurami.

Innym rozwiązaniem jest outsourcing audytu wewnętrznego. Skorzystaj z usług zespołu LexDigital, jeśli chcesz np. zweryfikować poziom bezpieczeństwa i stopień zgodności wdrożonego systemu ochrony danych z obowiązującymi regulacjami. LexDigital dokona kompleksowej oceny stanu faktycznego i formalnego najważniejszych obszarów przetwarzania danych osobowych oraz opracuje raport, w którym wskaże kluczowe rekomendacje wraz z priorytetowością ich wdrażania.

Odznacza nas praktyczne podejście, wypracowane przez wiele lat działalności w branży. Kładziemy nacisk na wprowadzenie rozwiązań, które nie będą hamować efektywności biznesowej. Skontaktuj się z nami!

Czym różni się audyt wewnętrzny od kontroli?

Audyt wewnętrzny jest niezależnym procesem oceny i sprawdzenia, mającym na celu zbadanie zgodności działań organizacji z przepisami, zasadami, standardami oraz wewnętrznymi procedurami. Jest to przemyślana i systematyczna ocena procesów, systemów i działań organizacji. Audytorzy wewnętrzni działają niezależnie od osób, które są odpowiedzialne za ocenę organizacji. Ich zadaniem jest dostarczenie obiektywnej informacji zwrotnej dotyczącej efektywności działań.

Natomiast kontrola jest zazwyczaj bardziej operacyjna i skoncentrowana na codziennych działaniach firmy. Jest realizowana przez zespoły lub osoby odpowiedzialne za nadzór nad poszczególnymi obszarami działalności. Kontrola może mieć charakter prewencyjny, a jej celem jest minimalizowanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości i naruszeń. Jest bardziej ukierunkowana na monitorowanie, wykrywanie i reagowanie na bieżące problemy.

– czytamy na stronie renomowanej Akademii Leona Koźmińskiego.


audyt wewnętrzny kontroli
Ważne jest rozróżnienie, kiedy mówimy o audycie wewnętrznym, a kiedy o kontroli.

Audytu wewnętrznego nie należy też mylić z działaniami biegłych rewidentów zwanych audytorami zewnętrznymi, których zadania polegają na weryfikacji sprawozdań finansowych.

Co to jest RODO albo rozporządzenie o ochronie danych osobowych?

Rodzaje audytu wewnętrznego

Audyty wewnętrzne różnią się w zależności od obszarów działalności, które podlegają ocenie. Do głównych rodzajów audytu należą:

 • Audyt finansowy
 • Audyt operacyjny
 • Audyt informatyczny
audyt wewnętrzny zarządzanie ryzykiem
Podczas audytu wewnętrznego sprawdza się m.in dokumenty finansowe i proces oceny ryzyk.


Zawód  audytora wewnętrznego wiąże się ze stabilnością pracy i atrakcyjnymi zarobkami, jednak wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji ze względu na zmienność rynku i prawa.

Normy ISO kluczowe w procesie ochrony danych

Audyt wewnętrzny ISO

Jednym z wymagań norm z serii ISO, odnoszących się do systemów zarządzania, takich, jak np. system zarządzania jakością (ISO 9001), jest konieczność zapewnienia regularnych audytów wewnętrznych w organizacji. Audyt wewnętrzny, audyt systemu ISO jest przeprowadzony przez organizację w celu dokonania samooceny swojego systemu zarządzania, procesu lub obszaru. Działanie audytorów wewnętrznych jest niezbędne do przejścia procesu certyfikacji ISO 9001 czy 27001.

Zgodnie z definicją wskazaną w normach ISO 9000 audyt wewnętrzny to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu.

Kiedy przeprowadza się audyt wewnętrzny ISO?

Audyty wewnętrzne powinny być przeprowadzane regularnie zgodnie z opracowanym rocznym harmonogramem audytów wewnętrznych. W harmonogramie audytów wewnętrznych powinny być wyszczególnione m.in obszary, które będą poddane audytowi, planowany czas wykonania oraz osoby przeprowadzające działania w zakresie audytu wewnętrznego.

W trakcie roku może wystąpić konieczność przeprowadzenia dodatkowych audytów wewnętrznych, tzw. audytów pozaplanowych.

Jak powinien przebiegać audyt systemu ISO?

LexDigital posiada wieloletnie doświadczenie w projektach dotyczących:

wdrożenia i certyfikacji ISO 27001

wdrożenia i certyfikacji ISO 9001

wdrożenia i certyfikacji ISO 22301

wdrożenia i certyfikacji ISO 29115

Z nami przejdziesz audyt certyfikacyjny i uzyskasz certyfikat ISO bez zbędnej biurokracji. 

Napisz do nas - na pewno postaramy się pomóc.

Nasza standardowa usługa wdrożenia obejmuje następujące etapy: 

Etap Iaudyt zerowy – zidentyfikowanie stanu faktycznego (weryfikacja mechanizmów, dokumentacji itp. w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji)

Etap IIwdrożenie – określenie granic systemu regulowanego standardem ISO, celów dla określonego systemu zarządzania, struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za dany system zgodny z konkretną normą ISO, inwentaryzacja aktywów, wykonanie analizy ryzyka, opracowanie niezbędnej dokumentacji (procedury, instrukcje, polityki), wybór odpowiednich zabezpieczeń, narzędzi lub rozwiązań wspomagających organizację w spełnieniu wymagań standardu, szkolenie ogólne i szkolenia szczegółowe z zakresu wybranego standardu ISO dla pracowników organizacji;

Etap IIIocena i przegląd systemu – weryfikacja stanu wdrożenia i funkcjonowania danego systemu i adekwatności dokumentacji (ocena skuteczności systemu), w tym pomoc w wyborze auditorów wewnętrznych, przeprowadzenie audytów wewnętrznych, przygotowanie danych do przeglądu zarządzania (wymagania wskazane w rozdziale 9 standardów) zgodnego z wybraną normą ISO;

Etap IVaudyt certyfikujący – wsparcie w wyborze jednostki certyfikacyjnej, pełne zaangażowanie zespołu LexDigital we wszystkie działania audytowe i około audytowe (a konkretnie w proces certyfikacji ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 i innych)

Wdrożenie ISO 9001 iso 27001
LexDigital pomoże przeprowadzić wdrożenie ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301 czy ISO 29115.


Dlaczego warto skorzystać z usług LexDigital w zakresie wdrożenia norm ISO lub konsultacji w tym zakresie ? 

 • Mamy największe doświadczenie

Nasz zespół posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwie informacji, ciągłości działania czy zarządzaniu ryzykiem w organizacjach zarówno z  sektora prywatnego, jak i publicznego.

 • Dyżurujemy 24/7 - jesteśmy zawsze dostępni

Nasi specjaliści są dostępni przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - na wypadek nagłego incydentu bezpieczeństwa, wycieku danych lub informacji czy otrzymania pisma od organu nadzorczego. Dzielimy się wewnętrznie wiedzą na temat naszych projektów - w przypadku nieobecności jednej osoby z zespołu zawsze dostępna jest inna, posiadająca niezbędną dla klienta wiedzę.

lexdigital audyt wewnętrzny
Oferujemy czynności doradcze specjalistów w sprawach audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i ISO.


 • Posiadamy polisę do 10 mln złotych

Jesteśmy przekonani o jakości naszych działań ale dla wspólnego komfortu na wypadek podjęcia przez nas błędnych decyzji posiadamy zabezpieczenie do 10 mln złotych. 

 • Działamy szybko i skutecznie

Potrafimy odpowiednio ustalać priorytety, rozdzielać zadania i stosować najlepsze praktyki tak aby Twój problem został rozwiązany najszybciej jak to możliwe.

 • Jesteśmy zgodni z ISO 9001 i ISO/IEC 27001

Stosujemy zasady rekomendowane przez międzynarodowe standardy. Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością (PN-EN ISO/IEC 9001:2015) oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji (PN-EN ISO/IEC 27001:2023).

 • Rozwijamy się i dzielimy wiedzą

Jesteśmy aktywnymi członkami w stowarzyszeniach i grupach roboczych, na co dzień prowadzimy wykłady na uczelniach wyższych, współtworzymy specjalistyczne publikacje i szkolimy nowych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Członkowie naszego zespołu regularnie wypowiadają się publicznie w mediach oraz występują na konferencjach branżowych. Jesteśmy zawsze na bieżąco z obowiązującym prawem i jego zmianami, edukujemy rynek i konkurencję.

Jesteś zainteresowany(-na) ? Skontaktuj się z nami.

kontroli zarządczej
ISO pozwala na systematyczną ocenę kontroli zarządczej.


Ile to kosztuje?

Koszt nasze usługi jest zawsze zależny od wybranej normy ISO jak również od:

 • wielkości organizacji i skali jej działalności,
 • standardu ISO, który został wybrany przez Klienta
 • poziomu skomplikowania projektu i procesów wewnętrznych,
 • zaangażowanie czasowego naszego zespołu,
 • dostępności i zaangażowania Zespołu Klienta.

Umów się na rozmowę, przeprowadzimy dla Ciebie darmową wycenę.

Polecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk