LexDigital

Wdrożenie ISO

Uzyskanie certyfikatu zgodności z wytycznymi międzynarodowych norm ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 czy ISO 29115 jest dowodem stosowania przez wybraną organizację wysokich standardów zarządzania oraz troski o bezpieczeństwo informacji czy ochronę danych. Pozwala m.in na efektywne wykorzystywanie zasobów, wyeliminowanie lub ograniczanie sytuacji kryzysowych, optymalizację przebiegu procesów, umacnianie kontaktów z klientami czy podnoszenie jakości świadczonych usług i produkowanych wyrobów.

Wdrożenie ISO

Co to jest ISO?

ISO, czyli International Organization for Standardization, to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która ustanawia normy jakości. Organizację współtworzą niezależni członkowie – po jednym z każdego państwa. Polskę w ISO reprezentuje Polski Komitet Normalizacyjny.

ISO 9001
Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 (spełnienie wymogów normy ISO 9001:2015) to standard w wielu branżach.


Z kolei norma ISO jest dokumentem powszechnie dostępnym, opracowanym przez międzynarodowych ekspertów. Jest ustalana na zasadzie konsensusu. Określa standardy działalności produktowej, usługowej, badawczej, BHP i bezpieczeństwa informacji. Opiera się na podstawach naukowych oraz danych sprawdzonych pod względem słuszności technicznej, ekonomicznej i użytkowej.

Normy ISO określają przedwstępnie, w jaki sposób będzie wyglądać wiele usług czy produktów z którymi stykamy się na codzień. Przykładowo, norma ISO 216 definiuje rozmiar kartki papieru A4.

ISO zajmuje się również odświeżaniem swoich norm. Aktualizacje norm ISO są wydawane raz na 3-5 lat. Razem z nimi zmieniają się siłą rzeczy wytyczne, niezbędne aby uzyskać certyfikat.

Czym jest certyfikat ISO?

Wymagania klientów dotyczą przede wszystkim jakości produktów i usług. Certyfikat ISO potwierdza, że dany podmiot spełnia wymagania danej normy. Proces certyfikacji przeprowadzają uprawnione firmy akredytujące, potwierdzone przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

Firma akredytująca przeprowadza audyt i nadaje certyfikat, ale nie może pomagać w przygotowaniu do certyfikacji ISO. Tworzyłoby to konflikt interesów

wdrożenie iso 9001 koszt
Koszty wdrożenia normy ISO 9001:2015 czy normy ISO 27001 zależą m.in wielkości firmy.


Wdrożenia ISO: 9001, 27001, 22301

Jakie korzyści po uzyskaniu certyfikatu ISO?

Jeśli uda Ci się uzyskać certyfikat zgodności z wytycznymi międzynarodowych norm ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 czy ISO 29115 (potocznie wdrożenie ISO/wdrożenie systemu zarządzania), zyskujesz dowód stosowania wysokich standardów zarządzania oraz troski o bezpieczeństwo informacji czy ochronę danych.

Wymagania normy, a konkretnie jej wdrożenie w organizacji pozwala m.in na efektywne wykorzystywanie zasobów, wyeliminowanie lub ograniczanie sytuacji kryzysowych, optymalizację przebiegu procesów, umacnianie kontaktów z klientami czy podnoszenie jakości świadczonych usług i produkowanych wyrobów.

ISO 9001 poprawa ISO 27001
Wdrożenie ISO pozwala na poprawę w zakresie bezpieczeństwa i procesów zachodzących w organizacji.


ISO 27001, 9001, 22301 i 29115 w pigułce

ISO/IEC 27001- to system zarządzania standaryzujący wytyczne w zakresie utrzymania bezpieczeństwa informacji. Została opracowana na bazie brytyjskiego standardu BS 7799-2, a jej celem jest dostarczenie wymagań dotyczących ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu pozwalającego na zachowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji w każdej z organizacji 

ISO 9001 - to międzynarodowy standard określający ogólne ramy dla zarządzania jakością w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, typu czy charakteru prowadzonej działalności. Norma wytacza ramy dla właściwego zarządzania organizacją, w tym dla optymalizacji procesów i zasobów m.in poprzez opracowanie polityki jakości

ISO 22301 - międzynarodowy standard wprowadzający wytyczne dla zarządzania ciągłością działania (z ang. Business Continuity Management (BCM). Standard ISO 22301 to zbiór wytycznych dla działań podejmowanych przez organizację w celu zapewnienia wszystkim stronom zainteresowanym (klientom, dostawcom, regulatorom i pracownikom) dostępności krytycznych funkcji biznesowych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

ISO 22915 - to międzynarodowy standard, w którym określono rozwiązania zapewniające wiarygodność uwierzytelniania jednostki, odnosząc się przy tym do poziomów zaufania jakimi można obdarzyć wszystkie procesy, czynności oraz technologie użyte do opracowania i zarządzania tożsamością użytkowników.

certyfikat normy ISO
Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015. Certyfikat ISO 9001.


Wymogi procesu certyfikacji ISO 9001:2015

PN-EN ISO 9001:2015 to międzynarodowy standard określający ogólne ramy dla zarządzania jakością w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, typu czy charakteru prowadzonej działalności.

Decyzja o przyjęciu systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001 to zorientowanie firmy w stronę zarządzania procesowego. Co to oznacza?

Dla przedsiębiorstwa jest to przede wszystkim zadanie zrozumienia powiązanych ze sobą procesów funkcjonujących w firmie: jak takie procesy działają na co dzień, jak wygląda ich uporządkowanie, nadzorowanie oraz doskonalenie. Rozpatrując te procesy warto uwzględnić podejście oparte na ryzyku, aby wykorzystać szanse oraz zapobiegać niepożądanym skutkom.

System zarządzania jakością ISO 9001
Wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 da wgląd w wiele procesów w twojej firmie.


Podejście procesowe z założenia dąży do wyeliminowania dublujących się działań oraz przypadkowości w określaniu i realizacji celów organizacji. Podejście oparte na ryzyku umożliwia określenie czynników, które mogą powodować odchylenia od zaplanowanych wyników dotyczących zarówno procesów, jak i całego systemu zarządzania jakością ISO 9001, a także wdrożenie zapobiegawczych środków nadzoru.

Istotne wymagania określone przez certyfikat ISO 9001 to tzw. audyty wewnętrzne, konieczne do prawidłowego działania systemu zarządzania jakością wraz z oceną skuteczności, które pozwalają lepiej zrozumieć kontekst organizacji, niedoskonałości i ich przyczyny.

audytor wewnętrzny ISO
Aby uzyskać certyfikat normy ISO 9001, będziesz musiał korzystać z audytorów wewnętrznych.


Sprawdź artykuł LexDigital: ISO 27001. Aktualizacja normy kluczowej dla bezpieczeństwa informacji

Norma ISO 9001 opiera się na kilku głównych zasadach, które enumeratywnie wymienia. Należą do nich:

 • orientacja na klienta,
 • przywództwo,
 • zaangażowanie ludzi,
 • przywoływane wcześniej podejście procesowe,
 • świadome podejmowanie decyzji (na podstawie gromadzonych dowodów),
 • zarządzanie relacjami.

W normie ISO 9001 czytelnik znajdzie szereg wyspecyfikowanych wymagań, których dotyczy system zarządzania jakością ISO. Wymagania są dedykowane tym organizacjom, które dążą do wykazania swojej zdolności do stałego dostarczania wyrobów czy usług zaspokajających wymagania klienta oraz spełnienia wymagań prawnych czy regulacyjnych. Wymagania ISO 9001 mogą także mieć zastosowanie w organizacjach, które receptę na zwiększenie zadowolenia klienta upatrują w skutecznym stosowaniu systemu.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 może znacząco poprawić efektywność Twojej organizacji.

ISO 9001 korzyści
System zarządzania jakością wg normy ISO 9001 może przynieść wymierne korzyści dla Twojej firmy.


ISO 27001 - norma dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Międzynarodowa norma ISO 27001 określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zawiera wytyczne dotyczące szacowania i postępowania z ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.

Celem wdrożenia normy ISO 27001 jest zabezpieczenie informacji w firmie oraz ułatwienie procesu nadzorowania przedsiębiorstwa wraz ze wszystkimi obszarami jej działalności. Ważnym elementem jest zapewnienie, że firma działa zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa i potrafi w porę reagować na te zmiany.

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001
ISO 270 to podstawa do certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.


Nie bez znaczenia jest również łatwiejsze zdobywanie nowych partnerów biznesowych, klientów oraz różnego typu dofinansowań z Unii Europejskiej. Istotną korzyścią jest zabezpieczenie danych przetwarzanych w procesach funkcjonujących w firmie. Poleganie na sprawdzonym systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji pomaga wdrożyć długoterminowe strategie w organizacji.

Korzyści z ISO 27001 - sprawdź nasz artykuł

ISO 27001 - nowy standard na rynku

Dla wielu firm na rynku spełnienie wyśrubowanych wymagań ISO 27001 może wydawać się ciężkim wyzwaniem. Warto jednak pamiętać, że o ile w pierwszych etapach, podczas wdrożenia odpowiednich rozwiązań będzie wymagane poniesienie kosztów, tak w dłuższej perspektywie systemowe podejście do bezpieczeństwa może uchronić nas niejednokrotnie przed wydatkami związanymi np. z koniecznością zapłaty kar pieniężnych za brak zapewnienia odpowiedniej ochrony danych.

Zdobycie certyfikatu ISO 27001 przynosi wymierne korzyści, w tym: dostosowanie do prawodawstwa RP i UE, łatwiejsze utrzymanie tajemnicy zawodowej, lepszą ochronę danych przypisanych poszczególnym pracownikom.

iso 27001 rodo
Certyfikat ISO 27001 potwierdza, że pracownicy Twojej firmy są na bieżąco z wymaganiami prawnymi RODO.


Zarządzanie ciągłością działania - ISO 22301

Jednym ze standardów, które wprowadza dobre praktyki w zakresie zarządzania ciągłością działania jest norma ISO 22301.

certyfikacji iso
Po poddaniu się procesowi certyfikacji mamy pewność, że spełniliśmy wymagania dotyczące normy.


Wdrożenie wytycznych wskazanych ww. dokumencie przygotowuje organizację na odpowiednie i przede wszystkim skuteczne reagowanie na pojawiające się incydenty i w konsekwencji chroni przed potencjalnymi szkodami, nie tylko finansowymi, ale i reputacyjnymi.

Zarządzanie ciągłością działania (PN-EN ISO 22301:2020)

Działania prowadzone zgodnie ze standardem pozwalają na uregulowanie całego procesu zarządzania zasobami organizacji, zapewniają ich ochronę i powrót do równowagi sprzed awarii, w tym:

 • przygotowują na incydenty, które mogłyby zakłócić jej funkcjonowanie,
 • zapewniają podejmowanie działań prewencyjnych, które zmniejszają prawdopodobieństwo ich wystąpienia,
 • pomagają odpowiednio przygotować się na sytuacje kryzysowe,
 • zwiększają prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom,
 • zabezpieczają i usprawniają powrót do normalnego funkcjonowania.

Najtrudniejszym i najbardziej zasadochłonnym etapem zarządzania ciągłością działania jest opracowanie planów dostosowanych do specyfiki organizacji, dlatego jeżeli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu zarządzania ciągłością działania i/lub uzyskaniem certyfikatu poświadczającego zgodność z normą ISO 22301 - Skontaktuj się z nami.

ISO 29115 - najlepsze techniki uwierzytelniania użytkowników

PN-ISO 29115:2013 Technika Informatyczna – techniki bezpieczeństwa – Ramy uzasadnionej pewności poziomów uwierzytelniania to międzynarodowy standard, w którym określono rozwiązania zapewniające wiarygodność uwierzytelniania jednostki, odnosząc się przy tym do poziomów zaufania jakimi można obdarzyć wszystkie procesy, czynności oraz technologie użyte do opracowania i zarządzania tożsamością użytkowników.

W przeciwieństwie do innych tego typu projektów, norma ma charakter uniwersalny i może być stosowana we wszystkich sektorach.

Standard wprowadza cztery poziomy wiarygodności (LoA1-LoA4), których wybór dla konkretnej aplikacji powinien być poprzedzony oceną ryzyka dla takiej transakcji czy usługi.

W normie znajdziemy też charakterystykę trzech faz w strukturze wiarygodności, w stosunku do których określono najbardziej prawdopodobne zagrożenia oraz rekomendowane środki bezpieczeństwa konieczne do wdrożenia dla danego poziomu wiarygodności.

ISO 29115
Certyfikat ISO 29115 potwierdza zgodność ze standardami techniki uwierzytelniania użytkowników.


Wspomniane powyżej trzy fazy to:

 • rejestracja, w tym procesy: założenie aplikacji i inicjalizacja, udowadnianie tożsamości, weryfikacja tożsamości, ewidencja i rejestracja; 
 •  zarządzanie danymi uwierzytelniającymi – procesy związane z zarządzaniem cyklem życia danych lub środków niezbędnych do ich wytworzenia (wytworzenia danych, ich wydanie, przechowywanie, aktywacja danych, unieważnienie, odnowienie, ewidencja czynności);
 • uwierzytelnianie – użycie danych przez podmiot w celu skorzystania z usługi.

Wśród obowiązkowych elementów, które wprowadza standard są także: informowanie użytkowników o procedurze rejestracji, opracowanie dokumentów jasno opisujących sposoby wytwarzania danych uwierzytelniających, wdrożenie odpowiednich standardów bezpieczeństwa w odniesieniu do wykorzystywanych narzędzi i baz danych, w tym ochrona przed atakami w sieci, stosowanie szyfrowania transmisji danych i metod kryptograficznych. Zalecane jest także stosowanie uwierzytelniania wieloczynnikowego, co daje wyższą gwarancję zapobiegania zagrożeniom.

PN-ISO 29115:2013 - więcej przeczytasz tutaj

Pomożemy Ci w uzyskaniu certyfikatu ISO

Zespół LexDigital pomoże Ci w zrozumieniu wymagań (poszczególne punkty normy) konkretnego systemu zarządzania jak np. podejście procesowe, podejście oparte na ryzyku czy kontekst organizacji i przełożeniu ich na język organizacji.

Nasze usługi obejmują wdrożenie wymagań, w tym opracowanie dokumentacji (np. polityka jakości, księgi jakości), wsparcie w wyborze odpowiednich zabezpieczeń, narzędzi czy rozwiązań, szkolenia pracowników odpowiedzialnych za system oraz pełnomocnika ds. systemu, który wdrażasz, wsparcie w pracach wdrożeniowych ww. narzędzi i zabezpieczeń.

Ponadto nasz zespół może uczestniczyć w wyborze jednostki certyfikującej i wspiera pracowników organizacji poprzez pełne i co ważne aktywne uczestnictwo w audycie certyfikującym.

Wdrożenie normy 9001
Wdrożenie normy ISO 9001. LexDigital pomoże spełnić wymagania normy ISO 9001:2015.


Po wdrożeniu wymagań związanych z konkretnym systemem zarządzania, pomagamy naszym klientom w utrzymaniu wybranych systemów oraz ciągłym ich doskonaleniu, w tym prowadzimy konsultacje z pracownikami odpowiedzialnymi za system zarządzania.

Na proces utrzymania systemu zarządzania składa się m.in. przegląd i aktualizacja dokumentacji, opracowanie kolejnych instrukcji, procedur czy polityk, wykonanie auditów wewnętrznych pod kątem zgodności z wybranymi punktami normy, ponowna analiza ryzyka, badanie zadowolenia klienta, audit partnerów biznesowych.

Audytorów wewnętrznych ISO 27001
ISO 27001 obejmuje szkolenia dla wyznaczonych pracowników, w tym audytorów wewnętrznych.


Następnie wdrażane są działania korygujące w konkretnym obszarze firmy, określanie niezgodności i ich przyczyn, a także przegląd zarządzania.

Nasze usługi mogą obejmować także konsultacje prowadzone z osobami na stanowiskach kierowniczych skupiające się na wybranych elementach systemu zarządzania w twojej firmie.

szkolenia dla wyznaczonych pracowników ISO
By zdobyć certyfikat ISO, mogą być konieczne szkolenia dla wyznaczonych pracowników.


Masz pytania? Umów się na darmową konsultację.

Usługi LexDigital  skupiają się  głównie na następujących standardach:

system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 (potocznie iso 9001)

system zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-EN ISO/IEC 27001:2017

system zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301:2020

kadry zarządzającej iso
Wdrożenie ISO 9001, czyli systemu zarządzania jakością ISO 9001, dotyczy także kadry zarządzającej.


W obszarach norm ISO posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektach dotyczących:

Interesuje Ci wdrożenie wymagań innego standardu zarządzania i jego certyfikacja? Napisz do nas - na pewno postaram się dostosować do potrzeb organizacji i spełnić życzenia naszego klienta.  

Z nami przejdziesz audyt certyfikacyjny i uzyskasz certyfikat ISO bez zbędnej biurokracji. 

Napisz do nas - na pewno postaramy się pomóc.

Nasza standardowa usługa wdrożenia obejmuje następujące etapy: 

Etap Iaudyt zerowy – zidentyfikowanie stanu faktycznego (weryfikacja mechanizmów, dokumentacji itp. w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji), w tym stosowanych przez organizację rozwiązań odpowiadających lub mogących odpowiadać wymaganiom konkretnego standardu ISO (systemu zarządzania), określenie obszarów do doskonalenia w ramach uzyskania zgodności z normą oraz zaplanowanie działań prowadzących do wdrożenia wymagań normy w poszczególnych procesach, co finalnie ma przełożyć się na pozytywne przejście audytu certyfikującego; stosujemy metodyki przyjęte przez jednostki certyfikujące;

Etap IIwdrożenie – określenie granic systemu regulowanego standardem ISO, celów dla określonego systemu zarządzania, struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za dany system zgodny z konkretną normą ISO, inwentaryzacja aktywów, wykonanie analizy ryzyka, opracowanie niezbędnej dokumentacji (procedury, instrukcje, polityki), wybór odpowiednich zabezpieczeń, narzędzi lub rozwiązań wspomagających organizację w spełnieniu wymagań standardu, szkolenie ogólne i szkolenia szczegółowe z zakresu wybranego standardu ISO dla pracowników organizacji;

Etap IIIocena i przegląd systemu – weryfikacja stanu wdrożenia i funkcjonowania danego systemu i adekwatności dokumentacji (ocena skuteczności systemu), w tym pomoc w wyborze auditorów wewnętrznych, przeprowadzenie audytów wewnętrznych, przygotowanie danych do przeglądu zarządzania (wymagania wskazane w rozdziale 9 standardów) zgodnego z wybraną normą ISO;

Etap IVaudyt certyfikujący – wsparcie w wyborze jednostki certyfikacyjnej, pełne zaangażowanie zespołu LexDigital we wszystkie działania audytowe i około audytowe (a konkretnie w proces certyfikacji ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 i innych)

wdrożenie iso 27001 iso 9001
LexDigital pomoże przeprowadzić wdrożenie ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301 czy ISO 29115.


Dlaczego warto skorzystać z usług LexDigital w zakresie wdrożenia norm ISO lub konsultacji w tym zakresie ? 

 • Mamy największe doświadczenie

Nasz zespół posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwie informacji, ciągłości działania czy zarządzaniu ryzykiem w organizacjach zarówno z  sektora prywatnego, jak i publicznego.

 • Dyżurujemy 24/7 - jesteśmy zawsze dostępni

Nasi specjaliści są dostępni przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - na wypadek nagłego incydentu bezpieczeństwa, wycieku danych lub informacji czy otrzymania pisma od organu nadzorczego. Dzielimy się wewnętrznie wiedzą na temat naszych projektów - w przypadku nieobecności jednej osoby z zespołu zawsze dostępna jest inna, posiadająca niezbędną dla klienta wiedzę.

ISO lexdigital
Złożoność procesów związanych z ISO bywa przytłaczająca. Dlatego jesteśmy dostępni 24/7.


 • Posiadamy polisę do 10 mln złotych

Jesteśmy przekonani o jakości naszych działań ale dla wspólnego komfortu na wypadek podjęcia przez nas błędnych decyzji posiadamy zabezpieczenie do 10 mln złotych. 

 • Działamy szybko i skutecznie

Potrafimy odpowiednio ustalać priorytety, rozdzielać zadania i stosować najlepsze praktyki tak aby Twój problem został rozwiązany najszybciej jak to możliwe.

 • Jesteśmy zgodni z ISO 9001 i ISO/IEC 27001

Stosujemy zasady rekomendowane przez międzynarodowe standardy. Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością (PN-EN ISO/IEC 9001:2015) oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji (PN-EN ISO/IEC 27001:2023).

 • Rozwijamy się i dzielimy wiedzą

Jesteśmy aktywnymi członkami w stowarzyszeniach i grupach roboczych, na co dzień prowadzimy wykłady na uczelniach wyższych, współtworzymy specjalistyczne publikacje i szkolimy nowych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Członkowie naszego zespołu regularnie wypowiadają się publicznie w mediach oraz występują na konferencjach branżowych. Jesteśmy zawsze na bieżąco z obowiązującym prawem i jego zmianami, edukujemy rynek i konkurencję.

Jesteś zainteresowany(-na) ? Skontaktuj się z nami.

wdrożenie iso bezpieczeństwa informacji
Wdrożenie ISO może być kluczowe z perspektywy bezpieczeństwa informacji.


Ile to kosztuje?

Koszt nasze usługi jest zawsze zależny od wybranej normy ISO jak również od:

 • wielkości organizacji i skali jej działalności,
 • standardu ISO, który został wybrany przez Klienta
 • poziomu skomplikowania projektu i procesów wewnętrznych,
 • zaangażowanie czasowego naszego zespołu,
 • dostępności i zaangażowania Zespołu Klienta.

Umów się na rozmowę, przeprowadzimy dla Ciebie darmową wycenę.

koszt certyfikacji ISO
Koszt certyfikacji zależy m.in od trudności wprowadzania zmian wewnątrz Twojej firmy.

Polecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk