LexDigital

System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001. Jakie korzyści płyną z jego wdrożenia?

„Musimy poprawić efekty działania naszej organizacji” – brzmi znajomo? No tak, trudno byłoby znaleźć firmę, w której to stwierdzenie nie pojawiło się chociaż raz. Niepewna sytuacja makroekonomiczna na całym świecie, globalne zagrożenia epidemiczne, kryzysy energetyczne, ciągle dynamiczna sytuacja geopolityczna, zawirowania na rynku pracy – to tylko niektóre z czynników które powodują, że takie słowa coraz częściej można usłyszeć podczas spotkań zarządu wielu firm.

System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001. Jakie korzyści płyną z jego wdrożenia?

Jest diagnoza, ale nie ma recepty, czyli kiedy powinniśmy wdrożyć w naszej organizacji normę ISO 9001?

Usprawniając swoje działania, firmy koncentrują się na pozyskaniu pracowników o jak najwyższych kompetencjach. Ścigają się w oferowaniu kandydatom coraz to nowych benefitów czy gratyfikacji. Motywacją do podejmowania takich kroków jest przeświadczenie, że budowa potencjału firmy opiera się przede wszystkim na kompetencjach personelu. W krótkim okresie taka konstrukcja przynosi efekty i pozwala dynamizować rozwój organizacji, jednocześnie jednak uzależnia ten rozwój od niestety niestałego aktywa, jakim jest człowiek.

Zarządzanie jakością wg normy ISO 9001 pozwala osiągnąć zrównoważony rozwój.
Zarządzanie jakością wg normy ISO 9001 pozwala osiągnąć zrównoważony rozwój.


Co zatem firmy powinny robić, by stabilizować sytuację?

Trener skoczków narciarskich w takim wypadku na pewno doradziłby koncentrację na „dobrym skakaniu”, czyli usprawnieniu i doskonaleniu procesów mających wpływ na efekty działania. Niedostateczna samoświadomość, w tym brak odpowiedniego zrozumienia funkcjonujących w firmie procesów, może skutkować niewykorzystywaniem jej potencjału i pojawiających się na horyzoncie szans. Parafrazując tytuł popularnego programu telewizyjnego, by temu przeciwdziałać należy przeprowadzić „firmowe rewolucje”.

Scenariuszem w tym przypadku będą wymagania normy dotyczącej systemów zarządzania jakością – ISO 9001 2015. Po wdrożeniu zasad danej normy otwiera się możliwość uzyskać certyfikat ISO 9001 2015.

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 pozwoli na dostarczenie wyrobu spełniającego najwyższe wymagania.
Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 pozwoli na dostarczenie wyrobu spełniającego najwyższe wymagania.


Poradnik LexDigital: Wdrożenie ISO krok po kroku

Za co odpowiada norma zarządzania jakością ISO 9001 2015?

Decyzja o przyjęciu systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001 to zorientowanie firmy w stronę zarządzania procesowego. Co to oznacza?

Dla przedsiębiorstwa jest to przede wszystkim zadanie zrozumienia powiązanych ze sobą procesów funkcjonujących w firmie: jak takie procesy działają na co dzień, jak wygląda ich uporządkowanie, nadzorowanie oraz doskonalenie.

Rozpatrując te procesy warto uwzględnić podejście oparte na ryzyku, aby wykorzystać szanse oraz zapobiegać niepożądanym skutkom. Podejście procesowe z założenia dąży do wyeliminowania dublujących się działań oraz przypadkowości w określaniu i realizacji celów organizacji. Podejście oparte na ryzyku umożliwia określenie czynników, które mogą powodować odchylenia od zaplanowanych wyników dotyczących zarówno procesów, jak i całego systemu zarządzania jakością ISO 9001, a także wdrożenie zapobiegawczych środków nadzoru.

ISO 9001 określa wymagania dotyczące również okresu po zakończeniu wdrożenia.
ISO 9001 określa wymagania dotyczące również okresu po zakończeniu wdrożenia.


Jednym z większych zagrożeń zidentyfikowanych przez Europejską Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa pozostają ataki ransomware, nierzadko sterowane przez rosyjski rząd. Więcej na dowiesz się z artykułu LexDigital

Norma ISO 9001 opiera się na kilku głównych zasadach, które enumeratywnie wymienia. Należą do nich:

 • orientacja na klienta,
 • przywództwo,
 • zaangażowanie ludzi,
 • przywoływane wcześniej podejście procesowe,
 • świadome podejmowanie decyzji (na podstawie gromadzonych dowodów),
 • zarządzanie relacjami.

Norma przeznaczona jest dla różnych organizacji niezależnie od wielkości, rodzaju produktu czy usługi.

W normie ISO 9001 2015 czytelnik znajdzie szereg wyspecyfikowanych wymagań, których dotyczy system zarządzania jakością ISO. Wymagania są dedykowane tym organizacjom, które dążą do wykazania swojej zdolności do stałego dostarczania wyrobów czy usług zaspokajających wymagania klienta oraz spełnienia wymagań prawnych czy regulacyjnych. Wymagania ISO 9001 mogą także mieć zastosowanie w organizacjach, które receptę na zwiększenie zadowolenia klienta upatrują w skutecznym stosowaniu systemu.

Zgodność z ISO 9001 w przedsiębiorstwie: zwiększenie jakości usługi i przestrzeganie przepisów prawnych.
Zgodność z ISO 9001 w przedsiębiorstwie: zwiększenie jakości usługi i przestrzeganie przepisów prawnych.

Sprawdź nasz artykuł: Co to jest ISO 9001? Międzynarodowy standard dla zarządzania jakością

Wymagania te koncentrują się wokół takich zagadnień:

 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu – z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych oddziałujących na organizację. Pod uwagę brane są potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych oraz identyfikacja i określenie funkcjonujących w organizacji procesów, w tym ich wzajemnego oddziaływania.
 • Przywództwo i zaangażowanie kierownictwa w kontekście funkcjonowania systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem orientacji na klienta.
 • Ustanowienie wewnętrznych regulacji systemowych z polityką jakości na czele oraz zapewnienie odpowiedniego jej komunikowania organizacji, a także przypisanie ról odpowiedzialności i uprawnień osobom funkcyjnym w systemie.
 • Odpowiednie planowanie, będące elementem cyklu funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Planowanie to ma być realizowane na podbudowie działań, odnoszących się do ryzyk i szans z uwzględnieniem ustanowionych i rozliczanych celów jakościowych.
 • Zapewnienie adekwatnych zasobów przyczyniających się do utrzymywania, rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania jakością. W tym ludzi o odpowiednich kompetencjach, niezbędnej infrastruktury, komunikacji oraz udokumentowanych informacji wymaganych przez normę ISO 9001.
 • Działania operacyjne, podejmowane w związku z realizacją procesu projektowania i rozwoju wyrobów i usług.
 • Ocena efektów działania z uwzględnieniem takich zagadnień jak monitorowanie, pomiary, analiza i ocena.
 • Doskonalenie, czyli podejmowanie i wdrożenie wszelkich niezbędnych działań, przede wszystkim mających na celu spełnienie wymagań klienta, a w konsekwencji zwiększenie jego zadowolenia.

Korzyści wynikające z ISO 9001 to m.in dostosowanie do stale rosnących wymagań rynku.
Korzyści wynikające z ISO 9001 to m.in dostosowanie do stale rosnących wymagań rynku.

Przeczytaj także: ISO 27001 - pełna lista korzyści

Co zyskujemy wdrażając system zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy ISO 9001?

Norma ISO 9001 wskazuje potencjalne korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością, zaliczając do nich:

 • zdolność do dostarczania produktów (wyrobów i usług), które spełnią wymagania klientów oraz zapewnią odpowiednie stosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych;
 • stworzenie przestrzeni do zwiększenia zadowolenia klientów;
 • postrzeganie przez pryzmat ryzyka i szans, celów i kontekstu organizacji, a w nim czynników zewnętrznych i wewnętrznych, oddziałujących na organizację;
 • możliwość wykazania przed interesariuszami zgodności funkcjonowania organizacji z wyspecyfikowanymi wymaganiami normy ISO 9001 i otrzymania certyfikatu ISO 9001.

Z praktycznego punktu widzenia, po skutecznym wdrożeniu systemy zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, organizacja odczuwalnie poprawia swoje funkcjonowanie.

Poprawa procesów biznesowych, usprawnienie kanałów komunikacji wewnętrznej, skuteczniejsze wykorzystywanie zaangażowania personelu, skrócenie czasu reakcji na zmiany pojawiające się zarówno na rynku, jak i w otoczeniu firmy – to wszystko niewątpliwie przekłada się na wzmocnienie jej pozytywnego wizerunku organizacji w oczach klientów i partnerów biznesowych.

ISO 9001 pozwala pełnienie wymagań wielu specyfikacji przetargowych.
ISO 9001 pozwala pełnienie wymagań wielu specyfikacji przetargowych.


W praktyce zastosowanie ISO 9001 doprowadzi do zwiększenia zadowolenia klienta, poprawienie jakości świadczonych usług, usprawnienie zarządzania i zmniejszenie liczby błędów.

Jak wygląda proces przygotowania i certyfikacji ISO 9001?

Proces przygotowania i wdrażania systemu zarządzania jakością to często czas „generalnych porządków” w firmie i poznawania jej na nowo. Oto kroki, o których należy pamiętać:

Audyt zerowy

Na podstawie tzw. audytu zerowego, prowadzonego zazwyczaj przez podmiot wyspecjalizowany w zakresie wdrożeń systemów zarządzania jakością, organizacja dokonuje diagnozy stanu obecnego oraz oceny na ile spełnia wymagania normy. Ta samoświadomość jest konieczna, gdyż pozwala oszacować i przygotować zasoby niezbędne do wdrożenia systemu, a także zapewnia podłoże do opracowania harmonogramu implementacji.

Wyznaczenie zespołu wdrożeniowego

Kolejny krok to wyznaczenie zespołu, odpowiedzialnego za wdrożenie, a następnie dalsze utrzymanie sytemu. Taki zespół gwarantuje, że po wdrożeniu systemu, kiedy opadnie „bitewny kurz” związany z certyfikacją, poszczególne zaplanowane działania będą dalej kontynuowane, a system będzie doskonalony. 

Opracowanie dokumentacji systemowej

Oprócz wymogów prawnych, formalnych i technicznych jakie musi spełniać dokumentacja systemowa, najważniejszy aspekt to zapewnienie by była „skrojona na miarę”. Czyli stworzenie dokumentacji, która będzie uwzględniała realia organizacji i będzie dostosowana do jej potrzeb - w innym przypadku stanie się nikomu niepotrzebna, a to najkrótsza droga do nieskuteczności systemu.

Zanim wybierzesz jednostkę certyfikującą ISO 9001, musisz zorganizować szkolenia personelu.
Zanim wybierzesz jednostkę certyfikującą ISO 9001, musisz zorganizować szkolenia personelu.


Wdrożenie

Wdrożenie, to najbardziej wymagająca faza dla organizacji. Musi uwzględniać mechanizmy zarządzania zmianą, gdyż implementuje do krwioobiegu organizacji całą paletę nowych rozwiązań, mających zapewnić spełnienie zasad normy. Fazę tą powinny poprzedzać gruntowne szkolenia personelu przygotowujące do realizacji zadań według nowego podejścia.

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to faza, w której organizacja mówi „sprawdzam”.  W ramach tej fazy następuje porównanie wdrożonych rozwiązań z wymaganiami normy ISO 9001. Audyty wewnętrzne mogą być realizowane zarówno siłami pracowników firmy odpowiednio przygotowanych do pełnienia takiej roli, jak i siłami personelu firmy zewnętrznej. Certyfikat ISO 9001 jest dowodem, że firma jest zorientowana na osiągnięcie wysokich wyników.

Audyt certyfikacyjny (certyfikacja)

Nieodzownym elementem certyfikacji jest przeprowadzenie audytu systemu przez niezależnego audytora ISO 9001. Tylko po takim audycie uzyskuje się certyfikat ISO 9001. Działaniem poprzedzającym tą czynność będzie wybór przez organizację jednej z wielu funkcjonujących na rynku jednostek certyfikujących.

Certyfikat ISO 9001 potwierdza zgodność z międzynarodowym standardem. Przyda się każdej organizacji.
Certyfikat ISO 9001 potwierdza zgodność z międzynarodowym standardem. Przyda się każdej organizacji.


Proces certyfikacji systemu zarządzania jakością z LexDigital

Ze względu na dość skomplikowany proces wdrożenia systemu ISO 9001 w firmie, warto rozważyć w tym pomoc podmiotu wyspecjalizowanego we wdrożeniach systemów zarządzania.

Decydując się na wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 z LexDigital sp. z o.o. możecie być Państwo pewni profesjonalnego podejścia. Zajmiemy się profesjonalnym przeprowadzeniem Waszej organizacji przez cały proces wdrożenia wymagań systemowych, przygotowaniem do certyfikacji wdrożonego systemu, a także zapewnimy bezpośrednią asystę podczas audytu certyfikującego.

Zapraszamy do kontaktu.

Możemy pomóc przy certyfikacji ISO 9001 i ISO 27001

Zespół LexDigital przeprowadzi Cię przez cały proces ustanowienia i wdrożenia systemów zgodnych nie tylko z normą ISO 9001, ale także ISO 27001, ISO 22301 czy standardu VDA ISA (TISAX).

LexDigital pomoże Ci zdobyć certyfikat ISO 9001.
LexDigital pomoże Ci zdobyć certyfikat ISO 9001.


Proces obejmuje:

 1. audyt zerowy;
 2. wykonanie analizy ryzyka oraz opracowanie dokumentacji;
 3. implementację zasad oraz szkolenia dla kadry pracowniczej;
 4. weryfikację systemu poprzez audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania oraz nadzór nad niezgodnościami i ocenę skuteczności działań korygujących.

Poznaj naszą pełną ofertę dotyczącą wdrożeń ISO

Polecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk