LexDigital

Wdrożenie ISO krok po kroku

Z tego artykułu dowiesz się jakie korzyści płyną dla organizacji z wdrożenia norm ISO oraz jak skutecznie przeprowadzić proces wdrożenia systemów zarządzania zgodnych z normami ISO przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności.

Wdrożenie ISO krok po kroku

Wstęp

Definicja zaproponowana przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) określa normę jako dokument normatywny stosowany na zasadzie dobrowolności, powszechnie dostępny i zaakceptowany przez uznaną jednostkę normalizacyjną. Norma ustala zasady, standardy, wytyczne lub charakterystyki dotyczące różnych działalności i ich wyników. Wszystkie normy ISO przeznaczone są do powszechnego i wielokrotnego stosowania.

iso 9001 wdrożenie
Poznaj wymagania normy ISO 9001 i zrozum kontekst organizacji.


Najbardziej rozpowszechnioną normą na świecie jest norma ISO 9001 tj. system zarządzania jakością. Określone w niej zostały wymagania dla systemu zarządzania jakością ISO mające zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta. Norma ta jest wdrażana zarówno przez firmy produkcyjne, usługowe, urzędy, szkoły, podmioty lecznicze, jak i innego rodzaju organizacje.

ISO 9001 wdrożenie systemu
Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 pokazuje, że firmie zależy na zyskaniu w oczach klientów.


Normy ISO – czyli to, co oczywiste a nieoczywiste

Zasady zarządzania jakością ISO 9001:2015

Działanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 opiera się na 7 zasadach, ułatwiających osiąganie celów określonych przez organizację. Tymi zasadami są:

Orientacja na klienta

Podstawowym celem każdej organizacji jest spełniania aktualnych i przyszłych oczekiwań klientów. Kiedy firma zyska zaufanie klientów, można mówić o sukcesie.

Przywództwo

Kierownicy znajdujący się na wysokich szczeblach powinni ustawiać jasne cele, do których pracownicy powinni dążyć.

Zaangażowanie ludzi

Skuteczne i efektywne zarządzanie całą organizacją wymaga zaangażowania pracowników na wszystkich poziomach.

iso 9001 szkolenie
Aby wdrożyć system zarządzania jakością ISO 9001, potrzebne będzie m.in szkolenie personelu.


Podejście procesowe

Przewidywane wyniki są osiągane efektywniej, jeśli zarządzanie organizacją opiera się na wszelkiego rodzaju procesach.

Ciągłe doskonalenie

Powinno obejmować zarówno warunki wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Podejmowanie decyzji oparte na dowodach

Podejmowanie decyzji jest na ogół skomplikowanym procesem, który może budzić wątpliwości. Zatem decyzje powinny zapadać na podstawie przedstawienia niepodważalnych dowodów.

Wzajemne korzyści w stosunkach z zainteresowanymi stronami

Aby osiągnąć długotrwały sukces, firma powinna dbać o dobre stosunki z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami. Rozumienie wspólnych celów i korzyści, a także sprawna wymiana towarów i usług są bardzo ważne.

System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001. Jakie korzyści płyną z jego wdrożenia?

Korzyści z wdrożenia norm ISO

Normy najczęściej są stosowane do oceny zdolności organizacji do spełnienia:

wymagań klientów,

wymagań przepisów prawa,

własnych wymagań ujętych w wewnętrznych regulacjach,

Ocena dokonywana jest przez strony wewnętrzne i zewnętrzne, łącznie z jednostkami certyfikującymi.

Uznaje się, że normy ISO to doskonałe narzędzie zarządzania, za pomocą którego można doskonalić określony obszar lub część organizacji.

realizacja polityki jakości iso 9001
Wymagania systemu zarządzania jakością ISO 9001 to m.in realizacja polityki jakości.


Głównym celem, dla którego organizacje wdrażają systemy oparte na normach ISO, są liczne korzyści płynące w przypadku prawidłowego ich opracowania i wdrożenia.

Do podstawowych korzyści wynikających z prawidłowego wdrożenia systemów zgodnych z normami ISO można zaliczyć:

 • wzrost konkurencyjności jednostki na rynku usług;
 • ustandaryzowanie działalności;
 • możliwość korzystania z usług o wysokiej jakości, gwarantowanej niezawodności i ustalonych, powtarzalnych właściwościach/cechach;
 • systematyczną poprawę jakości świadczonych usług;
 • racjonalizację elementów zarządzania, w tym uporządkowanie podległości, obowiązków i kompetencji pracowników, procesów związanych z prowadzoną działalnością oraz metod pracy. Tym samym obniżenie kosztów ogólnych funkcjonowania organizacji;
 • ograniczenie liczby błędów, a tym samym obniżenie ryzyka niezgodności z przepisami prawa, ewentualnych kar, liczby spraw sądowych;
 • dokonanie samooceny poprzez porównanie się do standardów wynikających z norm ISO, stanowiących wzorce dobrego postępowania;
 • ustalenie własnych słabych stron i znalezienie ulepszeń i nowych rozwiązań (inicjowanych także przez własnych pracowników);
 • wzrost zaufania klientów;
 • obniżenie strat związanych z niską jakością towarów i usług;
 • wzrost zaufania pracowników do własnej organizacji;
 • poprawę przepływu informacji wewnątrz organizacji;
 • podniesienie wydajności i polepszenie organizacji pracy;
 • polepszenie stanu technicznego organizacji;
 • tworzenie środowiska wewnątrz organizacji;
 • poprawę atmosfery i klimatu pracy, co powoduje wzrost zaangażowania pracowników;
 • większe zaufanie instytucji finansujących, co ułatwia pozyskiwanie kredytów oraz zawieranie kontraktów;
 • łatwiejsze zdobywanie nowych partnerów biznesowych, klientów oraz różnego typu dofinansowań UE.

ISO 9001 zrozumienie zadań
ISO 9001 pozwoli na lepsze zrozumienie zadań przypisanych poszczególnym pracownikom.

Istotny jest fakt, iż prawidłowo wdrożone normy ISO w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągania założonych celów zgodnych z profilem działalności organizacji, a także skuteczność organizacyjną i opłacalność ekonomiczną.

Konsekwencje braku odpowiedzi na pismo z UODO. Możesz zapłacić nawet 20 milionów euro

Zastosowanie systemów zarządzania i przeprowadzanie ich okresowego nadzoru zapewnia organizacjom ciągłą weryfikację realizacji ustalonych celów w kontekście planów strategicznych i ekonomicznych. Można powiedzieć, że wdrażanie systemów opartych na normach ISO to wdrażanie strategii, które mają zapewnić ciągłe doskonalenie podjętych działań w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji i procedur w celu optymalizacji ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

ISO 9001 czy warto
Normy takie jak ISO 9001 czy ISO 27001 stają się standardem na rynku.


Ponadto, wdrożenie systemu zgodnego z normą ISO np. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na celu wprowadzenie w organizacji procedur postępowania służących zapobieganiu wystąpieniu wewnętrznych i zewnętrznych oraz świadomych i nieświadomych zagrożeń lub minimalizowaniu ich następstw. Dotyczy to zagrożeń, które mogą pojawiać się z różnym prawdopodobieństwem w odniesieniu do informacji, w tym także danych osobowych przetwarzanych przez organizacje.

certyfikacja iso 9001
Certyfikat ISO 9001 może pozwolić na nawiązanie kontaktu ze stronami zainteresowanymi współpracą.

Sprawdź nasz artykuł: System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Jak skutecznie przeprowadzić wdrożenie ISO?

Istnieje wiele metod wdrażania systemów opartych na wymaganiach norm ISO, a ich wybór zależy przede wszystkim od specyfiki danej organizacji, w której system zarządzania ma powstać.

Działania związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością opartego na normie ISO będą przede wszystkim uzależnione od wielkości organizacji, rodzaju prowadzonej działalności tj. rodzaju przetwarzanych informacji oraz od stopnia zaangażowania kierownictwa i personelu.

Przy wdrażaniu systemów zgodnych z normami ISO należy położyć duży nacisk na następujące działania:

 • zdefiniowanie procesów istotnych dla organizacji;
 • określenie sposobu pomiaru skuteczności funkcjonowania organizacji, w tym funkcjonowania procesów;
 • nadzór nad dokumentami o znaczeniu istotnym dla działalności danej organizacji (dotyczy przede wszystkim dokumentów wymaganych normami ISO);
 • nadzór nad informacjami istotnymi dla prowadzonej działalności;
 • określenie wymagań, potrzeb i oczekiwań klientów;
 • ustalenie standardów postępowania;
 • zarządzanie kwalifikacjami osób oraz ich niezbędnych szkoleniem;
 • identyfikacja niezgodności, które mogą się pojawić w ramach prowadzonej działalności
iso 9001 wymagania
ISO 9001. Poznaj zalety i wymagania.


Należy pamiętać, że powodzenie wprowadzenia i utrzymania systemów zgodnych z normami ISO zależy przede wszystkim od zaangażowania się w ich realizację wszystkich pracowników, na wszystkich szczeblach organizacji, bowiem wdrożenie norm ISO bez udziału kierownictwa i pracowników jest praktycznie niemożliwe oraz przede wszystkim nieskuteczne.

Organizacja może podjąć działania związane z wdrożeniem norm ISO, przy wykorzystaniu własnych zasobów tj. korzystając z wiedzy i doświadczenia swoich pracowników, ale może też skorzystać z usług firm konsultingowych, które pomagają przejść proces wdrożenia systemów zgodnych z normami ISO.

iso 9001 pdca
System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 opiera się na cyklu PDCA.


Cykl PDCA - czyli czym się kierować przy wdrażaniu norm?

Normy ISO przedstawiają model systemu zarządzania jakością oparty na cyku PDCA (Plan Do Check Act), tj. cyklu Deminga, który jest uniwersalnym sposobem postępowania dającym organizacji możliwość samodoskonalenia się.

Szczegółowe elementy cyklu PDCA określane są następująco:

 1. PLAN – Ustanowienie systemu (Planowanie) - Ustalenie i opracowanie niezbędnych procesów i procedur, jakie są istotne w organizacji.
 2. DO – Wdrożenie ISO Wykonanie) - Wprowadzenie do organizacji zaplanowanych zabezpieczeń i procedur w celu spełnienia wymagań normy tj. opracowanie dokumentacji systemowej.
 3. CHECK – Monitorowanie i przegląd systemu  (Sprawdzanie) - Sprawdzenie wdrożonych rozwiązań, aby ustalić sprawność zastosowanych procedur i zabezpieczeń. Efektem tego etapu będzie dostarczenie kierownictwu organizacji informacji odnośnie funkcjonowania systemu i możliwości jego ewentualnej poprawy.
 4. ACT – Utrzymanie i doskonalenie systemu  (Doskonalenie) - Ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w organizacji tj. podejmowanie działań w celu wyeliminowania przyczyn wykrytych niezgodności lub innych niepożądanych sytuacji. Doskonalenie obejmuje również podejmowanie działań usuwających przyczyny potencjalnych niezgodności lub innych prawdopodobnie niepożądanych sytuacji. Działania korygujące i doskonalące są podejmowane na podstawie wyników oceny – audytu  danej organizacji i mają na celu stałe doskonalenie.

Jak zatem skutecznie zrealizować cykl Deminga tj. jak skutecznie wdrożyć system zarządzania zgodny z normą ISO?

ISO 9001 wdrożenie dokumentacji
Wymagania ISO 9001 to m.in wdrożenie dokumentacji systemowej i przeprowadzenie szkoleń.


Etapy wdrożenia norm ISO

Wdrożenie ISO, czyli systemu zarządzania jakością jest skomplikowanym procesem, który składa się z kilku następujących etapów:

I ETAP: Analiza stanu faktycznego - audyt zerowy

Niezależnie od tego, czy dana organizacja zamierza wdrożyć system zarządzania oparty na normach ISO przy wykorzystaniu własnych zasobów, czy korzystając z usług podmiotu zewnętrznego, zawsze punktem wyjściowym do wdrożenia normy będzie wnikliwa analiza stanu faktycznego oraz audyt zerowy.

W I etapie kluczowa jest analiza stanu faktycznego i analiza potrzeb organizacji, w tym zdefiniowanie zakresu systemów zarządzania. W przypadku realizacji tych działań przed podmiot zewnętrzny konieczne jest także zapoznanie się z organizacją, weryfikacja danych o firmie oraz analiza gotowości organizacji do przeprowadzenia oceny certyfikacyjnej.

audyt zerowy iso 9001
Audyt zerowy to pierwszy krok, aby zdobyć certyfikat ISO 9001.


Audyt zerowy

Wstępny przegląd organizacji, w tym identyfikacja i ocena zgodności z wymaganiami konkretnej normy ISO w poszczególnych procesach i obszarach funkcjonowania organizacji, mającymi zastosowanie przepisami prawa i innymi regulacjami, które organizacja jest zobowiązana spełnić w odniesieniu do prowadzonej działalności i wdrażanej normy.

 Audyt zerowy obejmuje: 
 • weryfikację aktualnej dokumentacji organizacji; 
 • weryfikację rozwiązań organizacyjnych (struktury organizacji) i technicznych;
 • ustalenie form współpracy z klientami i kontrahentami;
 • raport z audytu.

Wynik audytu zerowego stanowi punkt wyjścia do zaplanowania zakresu oraz harmonogramu dalszych prac.

koszty wdrożenia iso
Koszty wdrożenia ISO różnią się od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju zmian, jaki należy wprowadzić.


II ETAP: Ustanowienie zasad i ich wdrożenie

Kluczowymi działaniami, które są realizowane w drugim etapie to czynności takie jak:

 • zdefiniowanie podstawowych procesów w organizacji;
 • określenie ról, odpowiedzialności, uprawnień;
 • określenie niezbędnych kompetencji dla osób związanych z wdrażanym systemem;
 • określenie zakresu i granic systemu;
 • opracowanie Polityk wymaganych daną normą;
 • wyznaczenie mierzalnych celów organizacji;
 • identyfikacja aktywów i określenie zagrożeń (w zależności od rodzaju wdrażanej normy);
 • przeprowadzenie analizy ryzyka i zaplanowanie działań mitygujących;
 • przegląd zarządzania;
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji.

III ETAP: szkolenia

Świadomość, wiedza i kompetencje personelu to podstawa każdej organizacji i element kluczowy dla zapewnienia sprawnie funkcjonującego wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO.

iso 9001 certyfikat
Certyfikat ISO 9001 pokazuje, że firmie zależy na jakości produktów.


Szkolenia powinny składać się z elementów:

szkoleń ogólnych – wprowadzających w tematykę danej normy (w tym praktyczne omówienie wymagań normy)

szkoleń praktycznych – dedykowanych konkretnym działom i obszarom przedsiębiorstwa.

Co to jest audyt wewnętrzny? Sprawdź artykuł LexDigital

IV ETAP: Monitorowanie i przegląd systemu

Monitorowanie i przegląd systemu to element obowiązkowy służący ciągłemu doskonaleniu. 

Etap ten zakłada:

 • ocenę stosowania zasad bezpieczeństwa informacji przez pracowników;
 • identyfikację niezgodności i incydentów;
 • wsparcie przy przeprowadzaniu audytu wewnętrznego;
 • wsparcie przy organizacji i przebiegu przeglądu zarządzania;
 • zaplanowanie działań korygujących;
 • nadzór nad niezgodnościami i podejmowanie działań korygujących
wdrożenie systemu zarządzania jakością
Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 potwierdza jednostka certyfikująca.


V ETAP: Audyt certyfikujący

Pozytywne przejście audytu certyfikującego skutkuje otrzymaniem certyfikatu zgodności z wymaganiami norm ISO. Audyty prowadzone są w celu oceny implementowanych systemów oraz ich elementów.

Audyty polegają na niezależnym badaniu mającym na celu ustalenie, czy spełnione są wymagania normy oraz na ustaleniu słabych ogniw systemu, oraz określeniu działań korygujących i doskonalących. Certyfikacja należy do tzw. audytów zewnętrznych, tj. realizowanych przez osoby trzecie na wniosek, jednostki, klienta, którym może by dostawca, odbiorca, kompetentny urząd lub jednostka certyfikująca. Wszystkie prowadzone audyty są oparte na normie ISO 19011.

audyt iso
Audyt potwierdza, że spełniasz wymagania systemu zarządzania jakością ISO 9001.


Procedura certyfikacji – audyty nadzoru

Celem audytów nadzorujących jest weryfikacja wdrożenia i skuteczności systemu zarządzania jakością w organizacji klienta i utrzymanie wydanego certyfikatu.

REALIZACJA:

Audyty nadzoru:

 • audyt pierwszego nadzoru po 12 miesiącach od daty audytu certyfikacyjnego;
 • audyt drugiego nadzoru po 24 miesiącach od daty audytu certyfikacyjnego;
 • audyt nadzoru stanowi 1/3 czasu audytu certyfikacyjnego i w jego ramach wybierane są procesy do oceny, te których poprzednia ocena wskazywała obszary do doskonalenia lub te procesy, które nie były oceniane na poprzednim audycie nadzoru;
 • W przypadku organizacji wielodziałowych wybierana jest próbka lokalizacji do audytu.
audyt iso 9001
Wdrożenie ISO 9001. Audyt.


Procedura certyfikacji – audyt recertyfikacyjny

Celem audytu recertyfikującego jest weryfikacja wdrożenia i skuteczności systemu zarządzania jakością w organizacji klienta i ponowne wydanie certyfikatu na 3 lata.

Zazwyczaj w przypadku audytu recertyfikującego przeprowadzenie pierwszej fazy audytu nie jest konieczne. Należy natomiast przeprowadzić przegląd dokumentacji, szczególnie w aspekcie zmian w dokumentacji.

W wyjątkowych sytuacjach może być konieczne przeprowadzenie pierwszej fazy audytu np. w przypadku znacznych zmian w systemie zarządzania organizacji albo zmiany w ustawodawstwie. Przegląd dokumentacji z reguły przeprowadzany jest przez audytora wiodącego u klienta.

certyfikacja iso 9001
Certyfikacja ISO 9001 to dobry krok dla stron zainteresowanych zdobyciem nowych klientów.


Kilka słów o certyfikacie ISO

 • Certyfikat jest formalnym potwierdzeniem zgodności;
 • Certyfikat jest przyznawany przez uprawnioną (akredytowaną) jednostkę certyfikacyjną;
 • Certyfikat jest ważny przez okres 3 lat;
 • Audyty nadzoru są przeprowadzane średnio co 12 miesięcy;
 • Certyfikat może być wstrzymany lub odebrany przez jednostkę certyfikacyjną;
 • Po 3 latach od wydania certyfikatu należy przeprowadzić audyt wznawiający.

Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001?

iso 27001
ISO 27001 umożliwi Ci zapoznanie się z oceną skuteczności zabezpieczeń.


System zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) to nic innego jak strategia działania, której celem jest zapewnianie właściwej ochrony informacji.

Co zapewnia system zarządzania zgodny z normą ISO 27001?

Strategia ta ma zapewnić ciągłe doskonalenie podjętych działań i procedur w celu optymalizacji ryzyk związanych z naruszeniem poufności. Innymi słowy, system zarządzania bezpieczeństwem informacji ma chronić w taki sposób przed zagrożeniami, żeby zapewnić organizacji:

 • ciągłość prowadzenia działalności;
 • minimalizację strat;
 • maksymalizację zwrotu nakładów na inwestycje i działań o charakterze biznesowym.

Co to jest ISMS?

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS – Information Security Management System) zgodny z normą ISO/IEC 27001 uznawany jest za najlepsze rozwiązanie zapewniające zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji, których ochrona jest obecnie naturalnym wymogiem naszych czasów.

ISO 27001. Triada bezpieczeństwa.
ISO 27001. Triada bezpieczeństwa.


PN-EN ISO/IEC 27001:2017 to międzynarodowa norma standaryzująca wytyczne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Została ona opracowana na podstawie brytyjskiego standardu BS 7799-2, a jej celem jest dostarczenie wymagań dotyczących ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu pozwalającego na zachowanie bezpieczeństwa informacji w każdej z organizacji.

Wdrożenie ISO wymaga współpracy w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji. Pokazujemy, jak przeprowadzić proces wdrożenia systemów zarządzania zgodnych z normami ISO przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności na przykładzie normy ISO 27001.

ISO 27001 procedura
Wdrożenie ISO 27001. Pełna procedura.


Jakie są cele wdrożenia normy PN-EN ISO/IEC 27001?

Celami wdrożenia normy PN-EN ISO/IEC 27001 są:

zabezpieczenie informacji w organizacji;
ułatwienie procesu nadzorowania organizacją wraz ze wszystkimi obszarami jej działalności;
zapewnienie, że organizacja działa zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa i potrafi w porę reagować na te zmiany;
łatwiejsze zdobywanie nowych partnerów biznesowych, klientów oraz różnego typu dofinansowań UE;
poprawa bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w procesach funkcjonujących w organizacji. W przypadku normy ISO/IEC 27001 bazą dla wszystkich działań przy jednoczesnym zapewnieniu poufności, integralności oraz dostępności informacji jest stosowanie podejścia opartego na ryzyku i odpowiednie nim zarządzanie.
ISO 27001 rodo
ISO 27001 pozwoli spełnić wymogi RODO.


Norma ISO/IEC 27001 zbudowana jest z dwóch części:

Części podstawowej

definiowano w niej wymagania związane z ustanowieniem i zarządzaniem systemem bezpieczeństwa informacji, wymaganą dokumentacją, odpowiedzialnością, wewnętrznymi audytami, przeglądem zarządzania i ciągłym doskonaleniem;

Załącznika A

zdefiniowano w nim czternaście obszarów mających bezpośredni i kluczowy wpływ na bezpieczeństwo informacji. Wśród nich są:

polityka bezpieczeństwa;

organizacja bezpieczeństwa informacji;

bezpieczeństwo zasobów ludzkich;

zarządzanie aktywami;

kontrola dostępu;

kryptografia;

bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;

bezpieczna eksploatacja;

bezpieczna komunikacja;

pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów;

relacje z dostawcami;

zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;

aspekty bezpieczeństwa w zarządzaniu ciągłością działania;

zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

ISO 27001. System zarządzania bezpieczeństwem informacji.
ISO 27001. System zarządzania bezpieczeństwem informacji.


Jakie korzyści płyną z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji?

Skuteczne ustanowienie, wdrożenie, a następnie utrzymywanie tj. monitorowanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji ma na celu podniesienie i utrzymanie wymaganego poziomy ochrony informacji związanych z szeroko rozumianym funkcjonowaniem organizacji i pozwala na:

 • spełnienie wymagań prawnych;
 • zachowanie zgodności z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi organizacji w obszarze ochrony informacji, zwłaszcza informacji przekazywanych przez klientów w ramach świadczonych usług, pracowników, kontrahentów, petentów/interesantów;
 • uporządkowanie procesów związanych z przetwarzaniem informacji i utrzymywanie stałego nadzoru nad procesami przetwarzania informacji;
 • wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji;
 • zmniejszenie ryzyka utraty danych, kradzieży sprzętu i włamań do systemów informatycznych;
 • minimalizowanie negatywnych skutków naruszeń bezpieczeństwa;
 • ustandaryzowanie postępowania pracowników organizacji;
 • cykliczną weryfikację stosowanych zabezpieczeń;
 • odpowiednią identyfikację zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji i zmniejszenie ich wpływu na działalność organizacji;
 • kompleksowe zarządzanie czynnikami ryzyka;
 • ciągłość i efektywność procesów biznesowych;
 • zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji, w tym tych stanowiących własność klientów;
 • podniesienie wiarygodności organizacji w oczach klientów, inwestorów i innych stron zainteresowanych;
 • poprawę reputacji i postrzegania marki;
 • budowanie silnej pozycji rynkowej i wzrost przewagi konkurencyjnej na rynku.

Poza korzyściami wymienionymi powyżej należy pamiętać, że nieodzowną zaletą wdrożenia i utrzymania systemu zarządzanie bezpieczeństwem informacji jest również możliwość zapewnienia ciągłość działania organizacji w sytuacji kryzysowej.

ISO 27001 system zarządzania bezpieczeństwem informacji
Zgodność z ISO 27001 pomoże w sytuacji kryzysowej.


ISO 27001. Aktualizacja normy kluczowej dla bezpieczeństwa informacji

Jaka organizacja może wdrożyć normę 27001?

Istotny jest fakt, że norma może być stosowana przez przedsiębiorstwa wszystkich branż, bez względu na ich wielkość i specjalizację, jedynym warunkiem jest to, że system zarządzania musi stanowić część procesów realizowanych w organizacji oraz musi być zintegrowany ze strukturą zarządzania.

Czynności wykonywane w ramach wdrożenia powinny przebiegać zgodnie z poniższym schematem:

iso 9001 korzyści
ISO 9001. Korzyści i schemat wdrożenia.


1. Audyt wstępny

Działania związane z wdrożeniem SZBI należy rozpocząć od audytu procesów, które funkcjonują w organizacji – należy je zidentyfikować i zinwentaryzować.

2. Wykonanie analizy ryzyka

Kolejnym etapem działań powinno być przeprowadzenie analizy ryzyka, której celem jest inwentaryzacja aktywów informacyjnych oraz identyfikacja zagrożeń.

3. Opracowanie dokumentacji

W trzecim kroku należy opracować dokumentację odnoszącą się do procesów i procedur funkcjonujących w organizacji, bazującą na wymaganiach normy ISO 27001.

4. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Dla pracowników i kadry zarządzającej jest to kolejny niezwykle istotny krok, bowiem bez zbudowania odpowiedniej świadomości pracowników pozostałe działania mogą okazać się nieskuteczne. Pracownicy są bowiem najważniejszym ogniwem we wdrożeniu i utrzymaniu SZBI.

5. Poddanie się procesowi certyfikacji

Działanie to polega na wyborze jednostki certyfikującej i przystąpieniu do procedury uzyskania certyfikatu zgodności z normą ISO 27001.

Działania związane z wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji można przeprowadzić samodzielnie, jednakże dużo bardziej rekomendowanym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy konsultingowej, która zapewni wsparcie prawne i doradcze ze strony doświadczonych audytorów na każdym z wyżej wymienionych etapów. Ponadto działania takie firmy mają też na celu zapewnienie merytorycznej opieki podczas kontaktów z przedstawicielem jednostki certyfikującej.

W przypadku szczególnych wymogów klientów takie firmy mogą również przejąć pełną obsługę procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Wnioski

iso 27001 system
ISO 27001. Wnioski.


Systemy oparte na normach ISO zapewniają i nadzorują uzyskanie właściwego poziomu usługi zakontraktowanej, zagwarantowanej oraz jej doskonalenie. Dzięki certyfikatowi organizacje stają się silniejsze organizacyjnie i rynkowo. To tylko niektóre zalety uzyskania certyfikatu na zgodność z normami ISO. Patrząc na proces wdrażania systemów zarządzania, biorąc pod uwagę wszystkie pozytywne i negatywne opinie na temat ISO, można stwierdzić, iż są to obecnie jedne z najlepszych metod na polepszenie efektywnej działalności biznesowej organizacji, bowiem wdrażanie norm wymusza na przedsiębiorstwach sprawdzenie wszystkich działań w nich wykonywanych.

Faktem jest również, że prawidłowo wdrożone systemy oparte na normach ISO w bardzo znaczący sposób porządkują procesy przebiegające w organizacjach, jednoznacznie określają zakres odpowiedzialności i uprawnienia poszczególnych pracowników.

iso 27001 iso 9001
ISO 9001 czy ISO 27001 pozwolą lepiej odnaleźć się na rynku.


Pozwalają w pełni identyfikować i spełniać potrzeby klientów, co ma znaczenie w obliczu ich stale rosnących wymagań. Systemy oparte na normach ISO pomagają również uniknąć kosztów pomyłek, za które klienci mogą wnieść roszczenia. Normy wpływają także na poprawę jakości oferowanych produktów i usług, na efektywne i skuteczne świadczenie oferowanych usług, a co za tym idzie na oszczędności w ponoszonych kosztach.

Wszystkie systemy oparte na normach ISO mają swoje zalety i wady, zwolenników i przeciwników. Podstawą systemów jest jednak klient i jego oczekiwania. Podsumowując, można stwierdzić, iż systemy oparte na normach ISO mają wiele do zaoferowania, a połączenie ich i kompilacja może zapewnić organizacjom to, co w nich najlepsze.

system zarządzania iso 9001
System zarządzania jakością ISO 9001. Wymagania i zalety.

Sprawdź nasz artykuł: Co to jest ISO 9001? Międzynarodowy standard dla zarządzania jakością

Stworzenie efektywnego systemu zarządzania jakością i spełnienie wymagań normy ISO 27001 nie jest prostym zadaniem, jednakże wdrożenie i utrzymanie ISO z jednej strony pozwala na spełnienie wymogów prawnych, z drugiej strony daje wiele korzyści, które mogą przełożyć się również na wyniki finansowe.

Należy pamiętać o tym, że wdrożenie ISO do firmy wymaga także odpowiedniego merytorycznego przygotowania pracowników. Konieczne jest zorganizowanie szkoleń przystosowanych do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych).

iso 27001 rodo
ISO 27001 może okazać się niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami RODO.


Wdrożenie ISO z LexDigital sp. z o. o.

Zastanawiasz się, czy Twoja organizacja jest gotowa na wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001? Może rozpocząłeś już działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji, ale potrzebujesz wsparcia w zakresie spełnienia wymagań normy ISO 27001?

Ze względu na dość skomplikowany proces wdrażania systemów ISO w firmie, warto rozważyć pomoc podmiotu wyspecjalizowanego w zakresie systemów zarządzania.

W LexDigital zajmiemy się profesjonalnym przeprowadzeniem Twojej firmy przez cały proces wdrożenia wymagań systemowych, przygotowaniem do certyfikacji wdrożonego systemu, a także zapewnimy bezpośrednią asystę podczas audytu certyfikującego. Działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac, dzięki harmonogramowi opracowanemu we wstępnej fazie wykonania projektu.

iso 9001 system zarządzania jakością
Pomożemy Ci wdrożyć system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001.


Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów Twojej firmy. Budowany przez nas system zarządzania będzie dopasowany do specyfiki Twojej działalności. U nas otrzymasz indywidualną wycenę projektu wdrożenia.

Potrzebujesz pomocy z wdrożeniem ISO w swojej firmie? Nasi eksperci pomogą Ci przejść przez cały skomplikowany proces. Napisz do nas maila: biuro@lexdigital.pl lub zadzwoń: +48 500 214 942.

Polecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk