LexDigital

Nowelizacja aktów prawnych w związku z obowiązywaniem RODO. Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018, jako akt, wprowadzony w celu dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych

Od 25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wdrożenie RODO wymagało wprowadzenia szeregu zmian w dotychczasowych aktach prawnych. Nowelizacja tych dokumentów miała na celu dostosowanie ich do wymagań RODO oraz zapewnienie większej ochrony prywatności i danych osobowych. Jednym z najważniejszych aktów, które uległy zmianie, jest Ustawa o Ochronie Danych Osobowych.

Nowelizacja aktów prawnych w związku z obowiązywaniem RODO. Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018, jako akt, wprowadzony w celu dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych

"Nowa" ustawa o ochronie danych osobowych

Do momentu wejścia w życie RODO (25 maja 2018) najważniejszym aktem prawnym obejmującym obszar ochrony danych osobowych była ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. Wprowadzenie RODO na terenie całej Unii Europejskiej pociągnęło za sobą uchwalenie w Polsce nowej Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. — wdrożenie tej regulacji miało przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów do RODO.

hammer, books, law

Postanowienia "nowej" ustawy regulują kilka bardzo ważnych dla Administratorów danych kwestii, a mianowicie:
 • w jaki sposób wyznaczyć inspektora ochrony danych i zawiadomić o tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • które podmioty publiczne mają obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych;
 • jaki jest tryb postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 • jak przebiega kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych prowadzona przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • jaki jest tryb dochodzenia przez sądem roszczeń cywilnych związanych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych;
 • jakie są ograniczenia w wysokości administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na podmioty publiczne;
 • jakie są sankcje karne za naruszenie przepisów RODO.

gdpr, icon, lock

Zmiany w przepisach sektorowych

Sama "nowa" ustawa o ochronie danych osobowych nie była jednak wystarczająca, aby zapewnić skuteczne stosowanie rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Konieczne było również dokonanie zmian przepisów sektorowych, efektem czego było wprowadzenie zmian w w 162 ustawach regulujących różne branże i obszary gospodarki. W niektórych z nich wprowadzono rozdziały dotyczące ochrony danych osobowych, których wcześniej w ogóle nie zawierały. Mowa tu o regulacjach dotyczących m.in. administracji publicznej, kadr, oświaty, rynku telekomunikacyjnego, branży leczniczej (zasadnicza zmiana dotyczy tu zasad udostępniania dokumentacji medycznej), bankowości, działalności ubezpieczeniowej, doradczej prawniczej.

Ustawa sektorowa – ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zaczęła obowiązywać od 4 maja 2019 roku.

the labour code, france, regulations

Wprowadziła ona istotne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych m.in.:

 • w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (m.in. zmiana zakresu danych, które pracodawca może żądać od pracownika i osoby będącej kandydatem do pracy, wprowadzenie regulacji wyłączającej możliwość stosowania monitoringu pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących instalacji monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych),
 • ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (zasady dostępu do danych pracowników obsługujących ZFŚS),
 • w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (ważne zmiany dla podmiotów prowadzących działania marketingowe w formie e-mail marketingu, czy telemarketingu),
 • ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (m.i. zasady realizowania prawa dostępu do danych z art. 15 RODO, prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych z art.16 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych z art. 18 RODO,
 • ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
 • ustawie — Prawo oświatowe — przepisy zostałay uzupełnione m.in. o przepis zobowiązujący nauczycieli do: "zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów",
 • w ustawie — Prawo bankowe — m.in. zmiana brzmienia art. 106d, który dotyczy przetwarzania i udostępniania informacji w ramach tzw. systemów antyfraudowych,
 • w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta — wprowadzenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem przez osoby, które w związku z realizacją umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uzyskały dostęp do tych informacji czy zasady udostępniania dokumentacji medycznej osobie, której dane dotyczą — pierwsza kopia dokumentacji medycznej powinna być wydana pacjentowi za darmo.attorney, law, text of the law

Pełna lista ustaw, które zostały zmienione w związku z wdrożeniem RODO.

Powyżej wskazane akty prawne, w których zmieniły się czy też zostały doprecyzowane przepisy w zakresie przetwarzania danych osobowych, stanowią tylko przykład regulacji, na podstawie których Administratorzy musieli dostosować działalność przedsiębiorstwa tak, aby uzyskać zgodność w zakresie ochrony danych osobowych.

Poniżej znajduje się pełna lista ustaw, które zostały zmienione Ustawą sektorową:

 • Przepisy o ochronie danych osobowych, czyli nie tylko RODO
 • Szczególne zasady dotyczące dzieci
 • Ograniczenia RODO
 • Kiedy należy wyznaczyć inspektora ochrony danych?
 • Prawo dostępu do danych i do przenoszenia danych
 • Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
 • Kodeks pracy oraz Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ocena skutków
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawa Prawo telekomunikacyjne
 • Odpowiadanie na wnioski dotyczące ochrony danych
 • Ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych

1. Kodeks postępowania administracyjnego

2. Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich

3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

4. Kodeks pracy

5. Karta Nauczyciela

6. Prawo o adwokaturze

7. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

8. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

9. Prawo spółdzielcze

10. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

11. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

13. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

14. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

15. Prawo geodezyjne i kartograficzne

16. Prawo o notariacie

17. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

18. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

19. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

20. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

21. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

22. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

23. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

24. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach

25. Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

26. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

27. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

28. Prawo budowlane

29. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

30. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

31. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

32. Prawo łowieckie

34. Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

35. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

36. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

37. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

38. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

39. Prawo energetyczne

40. Kodeks karny

41. Prawo o ruchu drogowym

42. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

43. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

44. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

45. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

46. Prawo bankowe

47. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

48. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

49. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka

50. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

51. Prawo atomowe

52. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

53. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

54. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

55. Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina

56. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

57. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

58. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

59. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

60. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

61. Prawo lotnicze

62. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

63. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

64. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

65. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

66. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

67. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

68. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

69. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

70. Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych

71. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

72. Prawo zamówień publicznych

73. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

74. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

75. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

76. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

77. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

78. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

79. Prawo telekomunikacyjne

80. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

81. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

82. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

83. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

84. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

85. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 86. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

87. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

88. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

89. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

90. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

91. Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia

92. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

93. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego

94. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

95. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

96. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

97. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

98. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

99. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

100. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989

101. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym

102. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

103. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

104. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

105. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

106. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

107. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

108. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

109. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

110. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

111. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

112. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa 113. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

114. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

115. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 116. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

117. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

118. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

119. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

120. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

121. Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

122. Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

123. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

124. Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

125. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

126. Prawach konsumenta

127. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 128. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

129. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

130. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

131. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

132. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

133. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

134. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

135. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

136. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

137. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

138. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

139. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

140. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

141. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

142. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

143. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej

144. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

145. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

146. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

147. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

148. Prawo oświatowe

149. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

150. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

151. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

152. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

153. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

154. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie

155. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

156. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

157. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

158. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

159. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

160. Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

161. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

rules, everyday, structure

Podsumowanie

Samo wdrożenie w organizacji wymogów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie zapewnia jeszcze zgodności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Firmy muszą dostosować działania w tym zakresie do szeregu aktów prawnych uzupełniających RODO, podejmując czynności zgodnie ze wskazaniami, które zawiera akt, który danej organizacji dotyczy. Przedsiębiorstwa są coraz bardziej uważne na sposób prowadzenia dokumentacji obejmującej obszar ochron danych osobowych, rolę, jaką pełni inspektor ochrony danych osobowych, prawa podmiotów danych i coraz bardziej świadomie podejmują czynności dostosowujące swoje funkcjonowanie do rozporządzenia i przepisów sektorowych.

Przetwarzanie danych osobowych i ich bezpieczeństwo to, w dzisiejszym świecie, temat bardzo ważki, a podmiot danych jest coraz bardziej świadomy w zakresie swoich praw oraz możliwych do podjęcia działań w przypadku naruszenia jego danych.

Kary za niewłaściwie przetwarzane dane nakładane przez uprawnione do tego organy są już codziennością i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Informacje o nich obiegają cały świat i dotyczą zarówno małych przedsiębiorstw, jak i światowych gigantów.

Polecane

Co to jest "przetwarzanie danych osobowych"?

Co to jest "przetwarzanie danych osobowych"?

"Przetwarzanie danych osobowych" jest jednym z kluczowych pojęć związanych z ochroną prywatności w dzisiejszym świecie cyfrowym. Oznacza ono wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak m.n. zbieranie, przechowywanie, czy udostępnianie ich innym podmiotom.

GRC — Governance Risk Compliance

GRC — Governance Risk Compliance

GRC to skrót od angielskich pojęć Governance Risk Compliance, co wolnym tłumaczeniu oznacza: ład korporacyjnym ryzyko i zgodność. Innymi słowy, jest pojęciem, które określa podejście do zarządzania ryzykiem i zgodnością w organizacjach. GRC pomaga firmom w identyfikacji, zarządzaniu i kontrolowaniu różnych rodzajów ryzyk związanych z działalnością biznesową oraz zapewnia, że organizacja działa zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi i etycznymi.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk