LexDigital

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym w perspektywie RODO

Mając na uwadze rosnącą liczbę przestępstw na tle seksualnym, został uruchomiony Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Ustawa, która określa cele i zakres Rejestru wskazuje również kto, na jakich zasadach i w jakich okolicznościach jest zobowiązany do korzystania z niego.

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym w perspektywie RODO

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TLE SEKSUALNYM

Ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich określa szczególne środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Zgodnie z Ustawą przestępczość na tle seksualnym obejmuje wybrane przestępstwa przeciwko wolności seksualnej wymienione w Kodeksie karnym.

Ustawa precyzuje ww. szczególne środki ochrony, którymi są:

 • Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • obowiązki pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi;
 • określenie miejsc szczególnego zagrożenia przestępczością na tle seksualnym.
  rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym
  Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Przepisy ustawy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Zawartość rejestru sprawców przestępstw

Realizację zadań związanych z prowadzeniem Rejestru zapewnia wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego. Sam rejestr składa się z trzech odrębnych baz:

 1. Rejestru z dostępem ograniczonym;
 2. Rejestru publicznego;
 3. Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Rejestr z dostępem ograniczonym to baza zawierająca informacje o sprawcach przestępstw na tle seksualnym, w której podstawą umieszczenia danych jest Ustawa. Każda osoba ma prawo uzyskać informacje czy jej dane znajdują się w Rejestrze (potrzeba do tego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP). W ramach prowadzonych postępowań oraz innych ustawowych zadań do rejestru dostęp mają sądy, prokuratury, policja i inne uprawnione służby oraz organy. Ustawa wprowadza obowiązek weryfikacji danych zawartych w rejestrze przez pracodawców i organizatorów działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad dziećmi.

ustawa z dnia 13 maja 2016 rejestr
Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym działa na podstawie ustawy z dnia 13 maja 2016 r.


Rejestr publiczny to dostępna dla każdego baza, w której znajdują się informacje o sprawcach przestępstw na tle seksualnym. Korzystanie z rejestru nie wymaga rejestracji i logowania.

Co grozi za publikowanie zdjęć bez zgody?

Skorzystanie z rejestru publicznego jest możliwe dla każdego, nie trzeba się logować.

Ostatni rejestr – tzw. Rejestr Państwowej Komisji zawiera informacje o osobach, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie. Rejestr ten jest w całości jawny i dostępny dla każdego. Podobnie jak w przypadku Rejestru z dostępem ograniczonym — pracodawcy i organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad dziećmi, są zobowiązani sprawdzić, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej do działalności osoby znajdują się w tym rejestrze.  Dostęp do rejestru nie wymaga logowania i rejestracji.

rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym
Ustawodawca wyróżnił trzy typy rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.


DANE OSOBOWE W REJESTRZE PUBLICZNYM

Rejestr publiczny (dostępny dla każdego) zawiera następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • nazwisko rodowe;
 • datę urodzenia;
 • miejsce urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • płeć;
 • miejscowość przebywania;
 • miejscowość popełnienia czynu;
 • wydane orzeczenie i kara;
 • wizerunek.
W Rejestrze publicznym gromadzi się, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 4, dane o osobach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano art. 197 § 3 pkt 2 lub § 4 Kodeksu karnego, lub które popełniły przestępstwo, o którym mowa w art. 2, będąc uprzednio skazanymi na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo, o którym mowa w art. 2, jeśli którekolwiek z tych przestępstw zostało popełnione na szkodę małoletniego.

– art. 6 ust.2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

rejestr sąd dobrem małoletniego
Sąd w wyjątkowym przypadku może nie zamieszczać danych w rejestrze, kierując się dobrem małoletniego.


Kiedy jest potrzebna zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

DANE OSOBOWE W REJESTRZE Z OGRANICZONYM DOSTĘPEM

Natomiast w Rejestrze z ograniczonym dostępem znajdują się dodatkowo (w porównaniu do Rejestru publicznego):

 • imiona rodziców;
 • PESEL;
 • aktualny adres zameldowania;  
 • faktyczny adres pobytu;
 • wiek małoletniego pokrzywdzonego;
 • dane pobierane z Krajowego Rejestru Karnego (informacje o skazaniu za inne przestępstwa).
rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym ustawa
Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym jest jednym z punktów ustawy z 13 maja 2016 r.

UZYSKANIE DANYCH Z REJESTRU

Określone, podmioty, które zostały wskazane w powyższych akapitach, uzyskują dostęp do Rejestru z dostępem ograniczonym przy wykorzystaniu systemu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. Do uzyskania informacji konieczne jest posiadanie konta użytkownika instytucjonalnego. W celu uzyskania informacji o danej osobie konieczne jest wypełnienie zapytania (wskazanie np. numeru PESEL oraz postępowania, którego dotyczy zapytanie) i opatrzenie go podpisem elektronicznym.

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym.
Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym.


Jest możliwe, że niektóre dane będą niedostępne w rejestrze. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może orzec o wyłączeniu zamieszczenia danych o osobie, która powinna znaleźć się w Rejestrze ze względu na ochronę życia prywatnego lub inny ważny interes prywatny pokrzywdzonego lub jego osób najbliższych, a zwłaszcza dobro małoletniego pokrzywdzonego, lub gdy zamieszczenie danych spowodowałoby niewspółmiernie surowe skutki dla osoby, która miałaby figurować w Rejestrze.

Skan dowodu osobistego - czy to w ogóle legalne?

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Kto ma obowiązek sprawdzenia pracownika?

Podmioty wskazane w Ustawie są zobowiązane, w określonych sytuacjach, do dokonania weryfikacji osób w omawianych rejestrach.

Obowiązek ten wskazuje, że przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z:

 • wychowaniem
 • edukacją
 • wypoczynkiem
 • leczeniem
 • świadczeniem porad psychologicznych
 • rozwojem duchowym
 • uprawianiem sportu
 • realizacją innych zainteresowań przez małoletnich
 • opieką nad małoletnimi

na pracodawcy lub innym organizatorze takiej działalności oraz na osobie, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do takiej działalności, ciąży obowiązek uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

obowiązek weryfikacji rejestr przestępstw
Przed nawiązaniem stosunku pracy pracodawca może mieć obowiązek sprawdzenia pracownika w rejestrze.


Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym a obcokrajowcy

Co istotne, obowiązek udowodnienia, że nie mało się problemów z prawem na tle seksualnym ciąży również na obcokrajowcach lub obywatelach Polski, którzy mieszkali wcześniej za granicą. Jak pisze portal prawo.pl:

W ich przypadku sprawdzenie czy nie były karane za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności jest utrudnione tym bardziej, że osoby te nie będą figurować w Rejestrze sprawców na tle seksualnym, czy też Krajowym Rejestrze Karnym. (…) ta osoba będzie musiała przedstawić informację w zakresie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności z rejestrów karnych państw zamieszkania, w którym przebywała lub którego jest obywatelem, a gdy nie jest to możliwe złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej

– czytamy. 

Korzyści z ISO 27001

KARA ZA BRAK WERYFIKACJI

Niewypełnienie obowiązku weryfikacji osoby w ww. rejestrach i dopuszczenie jej do pracy podlega karze. Każdy to dopuści do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osobę bez weryfikacji w rejestrach, lub wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w rejestrach, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

niesprawdzenie danych w rejestrze sprawców
Pracodawca musi działać w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r.


Pracodawcy oraz organizatorowi działalności związanej z leczeniem lub świadczeniem porad psychologicznych na rzecz małoletnich, który dopuści do pracy lub działalności lekarza lub psychologa, mając świadomość, że osoba ta została prawomocnie skazana za przestępstwo określone w rozdziale XIX, XXV, art. 189a, art. 207 Kodeksu karnego lub w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii również grozi z tego tytułu analogiczna kara: aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 tys. złotych.

W 2022 r. Rzecznik Praw Dziecka poinformował w komunikacie, że skontrolował 48 organizacji pozarządowych, w tym także organizacji religijnych. Kontrola prowadzona za pośrednictwem Krajowego Rejestru Karnego wykazała przypadki, w których fundacje i stowarzyszenia podlegające takiemu obowiązkowi nie tylko nie zweryfikowały swoich pracowników i współpracowników w rejestrze, ale niektóre nawet nie założyły kont w tym rejestrze. O wszystkich ujawnionych przypadkach łamania prawa została zawiadomiona policja i prokuratura.

Co to jest RODO albo rozporządzenie o ochronie danych osobowych?

rejestr przestępstw seksualnych rejestr przestępców rejestr sprawców seksualnych rejestr sprawców przestępstw seksualnych rejestr na tle przestępstw seksualnych rejestr sprawców na tle seksualnych rejestrze sprawców przestępstw
rejestr przestępstw seksualnych/rejestr przestępców/rejestr sprawców seksualnych/rejestr sprawców przestępstw seksualnych/ rejestr na tle przestępstw seksualnych/ rejestr sprawców na tle seksualnych/ rejestrze sprawców przestępstwPolecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk