LexDigital

Skan dowodu osobistego - czy to w ogóle legalne?

Dokumenty tożsamości, takie jak dowód osobisty są nam niemal niezbędne do życia. Staramy się uchronić swoje dane w każdy możliwy sposób. A więc nie należy być zaskoczonym, tym że co jakiś czas pojawiają się dyskusje związane z ich kserowaniem przez bank lub inne instytucje uprawnione.

Skan dowodu osobistego - czy to w ogóle legalne?

Z czego wynika możliwość kserowania dowodów osobistych przez krajowe instytucje płatnicze?

Żeby zrozumieć, czy bank ma uprawnienia do kserowania naszych dokumentów tożsamości, zwróćmy się do dwóch przepisów, które pochodzą z dwóch różnych obowiązujących ustaw.

skan dowodu banki
Dowiedz się więcej o instytucjach finansowych, które mogą prosić o wykonanie kserokopii dowodu.


Zgodnie z art. 112b ustawy Prawo bankowe, banki mogą przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje, zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych (czyli dowodach osobistych i paszportach, a w przypadku cudzoziemców - karty pobytu, polskiego dokumentu tożsamości lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”.

Kiedy bank może przetwarzać dane z dowodu osobistego?

Ustawodawca jako cel przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach tożsamości wskazał „prowadzenie działalności gospodarczej”, takiej jak:

  • udzielanie kredytów
  • prowadzenie innych rachunków bankowych
  • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych
  • udzielanie pożyczek pieniężnych
Czy skan dowodu osobistego to dane wrażliwe?
Pracownik banku ma prawo zajrzeć w Twoje dokumenty. Czy może jednak kserować dowód osobisty?


Tak jak wspomniano wyżej, instytucją obowiązaną jest na przykład bank. Zwróćmy uwagę, że art. 112b. daje bankom uprawnienie do przetwarzania danych zawartych w dowodzie, a nie kserowania dowodu osobistego. Oznacza to, że na mocy przywołanej ustawy bank może przetwarzać wszystkie nasze dane z dowodu osobistego, ale nie ma możliwości kopiowania go.

ksero dowodu
Możliwe, że w banku zostaniemy poproszeni o umożliwienie wykonanie kserokopii dowodu osobistego.


Zastrzeżenie numeru PESEL. Ważna zmiana już od czerwca

Kiedy bank może kserować dowód osobisty?

Powyższa ustawa nie jest oczywiście jedyną, która reguluje działanie banków. W ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML) w art 34.4 zapisano:

Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.
instytucje finansowe skan dowodu
Instytucje finansowe mogą wykonywać ksero dowodu osobistego.


Banki, ze względu na specyfikę prowadzonej przez siebie działalności, oczywiście podlegają pod wspomnianą wcześniej ustawę AML. Przepisy tej właśnie ustawy umożliwiają kserowanie dowodów osobistych, które do nas należą.

Instytucje obowiązane to oprócz banków także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe czy też krajowe instytucje płatnicze. Pełen katalog takich podmiotów znajduje się w art.2.1. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

ustawa aml skan dowodu
Na postawie ustawy AML banki mogą zabezpieczyć ksero dowodu osobistego.


"To najbardziej niszczycielski rodzaj cyberataku". W tle rosyjski rząd. Eksperci ostrzegają przed ransomware

Bank ma prawo do wykonania skanu dowodu, ale ma też obowiązki

Na instytucje obowiązane ustawa AML nałożyła szereg obowiązków. Należy do nich m.in. dokumentowanie rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane z nawiązywaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej.

Wynika to z art. 35 wspomnianej ustawy. Zgodnie z art. 34.1. ustawy AML środki bezpieczeństwa finansowego obejmują identyfikację klienta, beneficjenta rzeczywistego jak i osobę upoważnioną do działania w imieniu klienta oraz weryfikację ich tożsamości.

ksero dowodu osobistego weryfikacja
Dane zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych są niezbędne do weryfikacji.


W Art. 37. 1. Ustawodawca polski wyjaśnia na czym polega weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego tj. potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej.

Sprawdź także: Czy umowa bez numeru dowodu jest ważna?

Czy kserowanie dowodu osobistego przez bank jest sprzeczne w zakresie ochrony danych osobowych?

Urząd Ochrony Danych Osobowych niezmiennie stoi na stanowisku, że instytucje finansowe nie mają prawa do kopiowania dokumentu tożsamości w każdej sytuacji. Najczęściej bowiem wystarczające jest okazanie dowodu osobistego do wglądu.

Natomiast zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane, do których należą m.in banki, ale też fundusze inwestycyjne, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe czy notariusze w zakresie wymienionych w powołanej ustawie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego, są uprawnione, by na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wykonywać kopie dokumentów tożsamości.

– czytamy na oficjalnej stronie UODO.

kserokopia dowodu w banku
Według UODO bank ma prawo do wykonania ksera dowodu osobistego.


Podsumowując, należy pamiętać, że bank nie powinien powoływać się na ustawę Prawo bankowe zamierzając skopiować nasz dowód osobisty, ponieważ ustawa nie daje mu takiego uprawnienia. Może ono z kolei wynikać z ustawy AML, ale w obszarze, kiedy konieczne jest zastosowanie środków bezpieczeństwa mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

ksero dowodu czy legalne
Masz prawo odmówić, jeśli ktoś prosi o wykonanie kserokopii dowodu w oparciu o ustawę Prawo Bankowe.


Aktualna klauzula RODO do CV 2024. Jak poprawnie sformułować zgodę?

Ksero dowodu osobistego a RODO

Ponadto instytucje finansowe jako administratorzy są zobowiązani do stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Zatem przed czynnością techniczną taką jak kserowanie dowodu osobistego muszą dokonać oceny, czy przetwarzanie na te potrzeby danych osobowych osoby fizycznej zawartych w kopii dowodu osobistego jest niezbędne.

skanowanie dokumentów rodo
Banki i inne instytucje finansowe muszą przestrzegać RODO.


Podmiot przetwarzający dane a administrator. Sprawdź, kto jest kim w systemie ochrony danych osobowych

Ksero dowodu osobistego. Co w przypadku zbierania i potrzeby weryfikacji danych?

Odmienne stanowisko zostało zaprezentowane w Komentarzu pod red. Agnieszki Sitek-Mikos (…)

W ramach prowadzenia działalności bankowej przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach tożsamości będzie polegało na zbieraniu danych osobowych, a następnie ich utrwalaniu przez spisywanie tych danych bądź robienie kopii i skanów dokumentów.(…) [1]

Autorzy krytycznie odnoszą się do stanowiska Prezesa UODO, wskazując, że:

(…) W związku z tym o ile należy się zgodzić z Prezesem UODO, że kserowanie dowodów osobistych nie jest uzasadnione w każdym przypadku, ponieważ obowiązuje zasada minimalizacji danych i celowości ich przetwarzania, o tyle trzeba podnieść, że gdyby wolą ustawodawcy była zmiana dotychczasowej praktyki banków w tym zakresie, to z punktu widzenia zasady stabilności prawa powinno to wynikać wprost z treści art. 112b pr. bank. Tym bardziej, że działalność bankowa i prawidłowa identyfikacja tożsamości klienta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa deponowanych środków (…) [2] posługiwanie się taką czy inną techniką utrwalania tych danych (kopiowanie lub przepisywanie) nie przesądza samo przez się o legalności albo nielegalności tego utrwalania (przetwarzania)(…)[3]
kopia dowodu kontrowersje
Wykonywanie kopii dowodów osobistych to kontrowersyjne zagadnienie.


Precedens - utrwalanie danych poprzez kopiowanie dokumentów

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny (do 2003.12.31) w Warszawie (II SA 2869/00) wskazał, że:

(...) nie można utożsamiać ustalenia tożsamości za pomocą dowodu osobistego z przetwarzaniem danych osobowych w nim zawartych (...), a także (…)gromadzenie danych osobowych przez wykonanie kopii dokumentu zawierającego te dane jest kwestią techniczną (…) (…) Inaczej mówiąc, posługiwanie się taką czy inną techniką utrwalania danych (kopiowanie lub przepisywanie) nie przesądza samo przez się o legalności albo nielegalności tego utrwalania (przetwarzania) (…).
wyrok nsa skan dowodu
Według przepisów prawa bank może kserować dowód osobisty.


Czy numer telefonu to dane osobowe? Ważne stanowiska UODO i sądu

[1] K. Dygaszewicz [w:] Prawo bankowe. Komentarz, red. A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Warszawa 2022, art. 112(b).

[2] Ibid.

[3] Ibid.

Polecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk