LexDigital

Norma ISO 27001

Każda organizacja, nieważne czy ta mikro, czy duża korporacja, przetwarza informację, które z różnych punktów widzenia są dla niej ważne.

Norma ISO 27001

Odpowiednio przetwarzana informacja może być motorem napędowym dla biznesu. Odwrotnie, informacja, która nie jest odpowiednio zarządzana, może stać się przyczyną upadku firmy i kłopotów finansowych jej właścicieli. Cyberprzestępczość nie powstała sama z siebie, ale jest raczej odpowiedzią na obecne realia. Handel informacją i wykorzystywanie jej do przestępczych celów to nic nowego. Od zarania dziejów informacja była towarem, który wpływał na powstawanie wielkich fortun, ale był także przyczyną spektakularnych upadków.

iso 27001
ISO 27001 pomoże stosować się do przepisów prawnych i zdobyć zaufanie klientów.


Świat się digitalizuje, nośniki papierowe, na których do niedawna zapisywano większość informacji, odchodzą w niepamięć i są zastępowane przez rozproszone po całym świecie wirtualne przestrzenie danych. Sięga się do nich w razie potrzeby, mają być dostępne w ułamkach sekund. Informacja stała się towarem samym w sobie i coraz częściej jest oferowana w ten sam sposób, co produkty w sklepie wielobranżowym.

iso 27001
Ustawa o ochronie informacji niejawnych narzuca obowiązek stosowania odpowiednich zabezpieczeń.

Normy ISO – czyli to, co oczywiste a nieoczywiste

Co to jest ISO 27001? Kogo dotyczy ISO 27001?

Zanim organizacja podejmie decyzję, że chce chronić informację, najpierw musi nabrać przekonania, że informacja jest dla niej ważna. Ważna z samego faktu, iż jest cennym aktywem organizacji. Ważna jest także dlatego, że może dotyczyć nie tylko organizacji, ale również osób i podmiotów, z którymi współpracuje, a tym samym, przetwarza ich dane.

iso 27001
ISO 27001 pozwala nadążyć za wymaganiami prawnymi. Oznacza też wzrost świadomości pracowników.


Przekonanie o ważności informacji rodzi potrzebę jej ochrony. Norma PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 (skrótowo: ISO 27001) to międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI). Za pomocą tego narzędzia organizacja może zapewnić sobie kompleksowość ochrony informacji, jej rozliczalność oraz przekonanie, że owa ochrona jest adekwatna do zmieniającej się rzeczywistości.

SZBI są niezbędnymi narzędziami w zakresie bezpieczeństwa, które pomogą ochronić dane znajdujące się w firmie.

PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 pozwala zapanować nad procesami przetwarzania informacji w firmie.
PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 pozwala zapanować nad procesami przetwarzania informacji w firmie.


Decyzja o wdrożeniu ISO 27001

ISO/IEC 27001 to zbiór regulacji do stosowania (wymagań do wdrożenia), których głównym celem jest zapewnienie zaimplementowania i późniejszego utrzymywania i doskonalenia (rozwijania) w organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – SZBI (ang. Information Security Management Systems – ISMS).

Decyzja o wdrożeniu SZBI powinna być ogłoszona w organizacji (zakomunikowana personelowi i stronom zainteresowanym).

W procesie wdrożenia zabezpieczeń ISO 2700 ważną rolę odgrywa komunikacja z personelem.
W procesie wdrożenia zabezpieczeń ISO 2700 ważną rolę odgrywa komunikacja z personelem.


Godząc się na wdrożenie standardu wyznaczonego przez regulacje normy ISO 27001, firma przede wszystkim musi zgodzić się na wdrożenie kompleksowego rozwiązania systemowego w sferze zarządzania.

Rozwiązanie to powinno:

  • przeszyć całą organizację lub jej wybrane elementy;
  • angażować zarówno Zarząd, jak i poszczególne szczeble struktury organizacyjnej;
  • wymagać wysiłku organizacyjnego i zaangażowania proporcjonalnych do wymagań zasobów finansowych.;
  • być postrzegane przez organizację jako wspierające rozwój firmy, a nie jej hamulec.

W procesie wdrożenia zabezpieczeń ISO 2700 ważną rolę odgrywa komunikacja z personelem.
W procesie wdrożenia zabezpieczeń ISO 2700 ważną rolę odgrywa komunikacja z personelem.

Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji – norma ISO 27001?

Wymagania wskazane w ISO/IEC 27001 skupiają się na kompleksowym podejściu do bezpieczeństwa informacji, widząc perspektywę ludzi i technologii.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty o wymagania normy ISO 27001 uwzględnia takie środki jak: zarządzanie ryzykiem, działania operacyjne czy cyberbezpieczeństwo.

ISO 27001 pozwoli zarządzać ryzykiem związanym z procesem przetwarzania danych w każdej organizacji.
ISO 27001 pozwoli zarządzać ryzykiem związanym z procesem przetwarzania danych w każdej organizacji.


Stając przed zagrożeniami dzisiejszego świata, w którym na porządku dziennym dochodzi do kradzieży danych, oszustw internetowych, naruszeń prywatności, organizacje muszą uwzględniać w swojej działalności potrzeby i nakłady związane z bezpieczeństwem informacji w tym ich oddziaływanie na cele biznesowe, strukturę organizacyjną, realizowane procesy, a także ponoszone koszty.

Norma ISO/IEC 27001 pomaga organizacjom nałożyć "woalkę" bezpieczeństwa informacji na realizowane procesy oraz osadzić to działanie na podbudowie zarządzania ryzykiem adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń, a także zapewnić ciągłe ulepszanie systemu rozwijając poszczególne procesy bezpieczeństwa proporcjonalnie do rozwoju organizacji.

ISO 27001 umożliwi spełnienie wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
ISO 27001 umożliwi spełnienie wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.


System zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z ISO/IEC 27000 to „zbiór polityk, procedur, wytycznych oraz przydzielonych zasobów oraz aktywności, zarządzanych wspólnie przez organizację w celu ochronnych swoich zasobów informacyjnych ”.

Triada bezpieczeństwa informacji

Bezpieczeństwo informacji to pojęcie w wielu przypadkach subiektywne. Odnosząc się do zapewnienia stanu bezpieczeństwa informacji, Norma zakłada zachowanie trzech atrybutów – Poufności, Integralności i Dostępności informacji.

Poufność

Informacje powinny być dostępne jedynie uprawnionym osobom, podmiotom lub procesom. Przykład braku poufności to przypadkowe wyeksponowanie chronionych zasobów na zewnątrz organizacji bez ich odpowiedniego zabezpieczenia.

Integralność informacji

Zapewnienie integralności informacji jest postrzegane jako stan, w którym informacja zachowuje swoją kompletność i nie jest przekształcana/zmieniana w sposób nieautoryzowany. Przykładem braku integralności mogą być błędy generowane przez wadliwie funkcjonujące oprogramowanie.

Dostępność danych

Dostępność informacji jest zapewniona, kiedy upoważnione osoby mają do niej dostęp zawsze wtedy, gdy jest to potrzebne. Brak dostępności może zachodzić na skutek zaszyfrowania danych przez złośliwe oprogramowanie bez możliwości ich odtworzenia z kopii zapasowej.

ISO 27001 zawiera wytyczne dotyczące szacowania i postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa danych.
ISO 27001 zawiera wytyczne dotyczące szacowania i postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa danych.


Sprawnie funkcjonujący System zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniający wymagania ISO/IEC 27001 jest "strażnikiem" poufności, integralności i dostępności informacji. Norma promująca podejście oparte na ryzyku a poprzez zawarte w niej wymagania pomaga wdrożyć zabezpieczenia organizacyjne i techniczne chroniące aktywa informacyjne organizacji.

Co to jest ISO 9001? Międzynarodowy standard dla zarządzania jakością

Co to jest zgodność z normą?

Zgodność systemu zarządzania z normą ISO/IEC 27001 jest dokumentowana w procesie certyfikacji, przeprowadzanym przez akredytowane firmy.

Aby osiągnąć stan zgodności z normą, organizacja powinna między innymi ustanowić odpowiednią strukturę z przypisaniem ról i odpowiedzialności, wdrożyć mechanizmy zarządzania ryzykiem, wypracować odpowiednie działania personelu i stron zainteresowanych uwzględniające wszystkie wytyczne zawarte w normie, a także ustanowione na jej podstawie regulacje wewnętrzne.

RODO określa wymagania prawne chroniące dane osobowe przetwarzane przez organizacje.
RODO określa wymagania prawne chroniące dane osobowe przetwarzane przez organizacje.


Marketing za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgody niezbędne do zapewnienia zgodności z RODO

Znaczenie certyfikacji SZBI na zgodność z ISO 27001

Rynek coraz częściej poszukuje firm godnych zaufania i w tym celu wymaga dowodów na potwierdzanie, że potencjalny partner będzie dawał rękojmię bezpieczeństwa informacji.

Pobudki wdrożenia ISO/IEC 27001 mogą być różne – uzyskanie certyfikatu, zdobycie zaufania klientów, ochrona posiadanych zasobów, chęć stosowania się do przepisów prawa. Niezależnie od pobudek końcowy skutek winien być zawsze podobny – sprawnie funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Korzyści wynikające z certyfikacji ISO 27001 mogą okazać się niezwykle istotne dla utrzymania biznesu.
Korzyści wynikające z certyfikacji ISO 27001 mogą okazać się niezwykle istotne dla utrzymania biznesu.


Certyfikat ISO/IEC 27001 to sygnał wysyłany do stron zainteresowanych i klientów, że organizacja w sposób świadomy, wiarygodny i przewidywalny zarządza zasobami informacyjnymi. Legitymowanie się odpowiednim certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikacyjną dowodzi niezależnego potwierdzenia kompetencji w obszarze bezpieczeństwa informacji.

Co więcej, certyfikacja ISO 27001 świadczy o zaangażowaniu w proaktywne zarządzanie i ochronę informacji i aktywów oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi.

Certyfikat ISO 27001 określa wymagania w zakresie techniki bezpieczeństwa.
Certyfikat ISO 27001 określa wymagania w zakresie techniki bezpieczeństwa.


ISO 27001 na świecie

ISO/IEC 27001 jest szeroko stosowany na całym świecie. Według ISO Survey 2021 – przeglądu certyfikacji prowadzonego przez ISO (International Organization for Standardization) pokazującego liczbę ważnych certyfikatów zgodności z normami zarządzania ISO – zgłoszono ponad 50 000 certyfikatów ISO/IEC 27001 ponad 140 krajach. Certyfikacje dotyczyły firm z różnych sektorów gospodarki, od rolnictwa, przez produkcję, po usługi społeczne.

Norma ISO 27001 jest stosowana przez partnerów biznesowych na całym świecie.
Norma ISO 27001 jest stosowana przez partnerów biznesowych na całym świecie.


Certyfikacja ISO z LexDigital sp. z o. o.

Zastanawiasz się, czy Twoja organizacja jest gotowa na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001? Może rozpocząłeś już działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji, ale potrzebujesz wsparcia w zakresie spełnienia wymagań normy ISO 27001?

Ze względu na dość skomplikowany proces wdrażania systemów ISO w firmie, warto rozważyć pomoc podmiotu wyspecjalizowanego w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

W Lex Digital pomożemy Ci spełnić wymagania dotyczące certyfikacji ISO 27001.
W Lex Digital pomożemy Ci spełnić wymagania dotyczące certyfikacji ISO 27001.


W LexDigital zajmiemy się profesjonalnym przeprowadzeniem Twojej firmy przez cały proces wdrożenia wymagań systemowych, przygotowaniem do certyfikacji wdrożonego systemu, a także zapewnimy bezpośrednią asystę podczas audytu certyfikującego. Działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac, dzięki harmonogramowi opracowanemu we wstępnej fazie wykonania projektu.

LexDigital pomoże w procesie certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.
LexDigital pomoże w procesie certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.


Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów Twojej firmy. Budowany przez nas system zarządzania będzie dopasowany do specyfiki Twojej działalności. U nas otrzymasz indywidualną wycenę projektu wdrożenia.

Potrzebujesz pomocy z wdrożeniem ISO w swojej firmie? Nasi eksperci pomogą Ci przejść przez cały skomplikowany proces. Napisz do nas maila: biuro@lexdigital.pl lub zadzwoń: +48 500 214 942.

Ile to kosztuje?

Poza ISO 27001, oferujemy także wdrożenie ISO 9001, ISO 29115 czy, ISO 22301 oraz standardu VDA ISA (TISAX)

Koszt naszej usługi jest zawsze zależny od wybranej normy ISO jak również od:

  • wielkości organizacji i skali jej działalności;
  • standardu ISO, który został wybrany przez Klienta;
  • poziomu skomplikowania projektu i procesów wewnętrznych;
  • zaangażowania czasowego naszego zespołu;
  • dostępności i zaangażowania Zespołu Klienta.

Poznaj naszą pełną ofertę dotyczącą wdrożeń ISO

Wprowadzając normę ISO 27001 mamy pewność, że stosujemy się do aktów prawnych chroniących dane.
Wprowadzając normę ISO 27001 mamy pewność, że stosujemy się do aktów prawnych chroniących dane.

Polecane

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Anonimizacja danych osobowych i anonimizacja dokumentów

Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z anonimizacji danych polegającymi na uzyskiwaniu zgodności z przepisami prawa, istnieje jeszcze wiele innych. Anonimizacja umożliwia organizacjom przetwarzanie informacji wrażliwych w sposób bezpieczny, minimalizując ryzyko naruszenia prywatności użytkowników czy ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Umożliwia korzystanie z informacji w celach badawczych i statystycznych bez naruszania prywatności jednostek.

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Test weryfikujący wiedzę o RODO jako element systemu ochrony danych osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków Inspektora ochrony danych, wynikającym z art. 39 RODO jest podejmowanie działań, zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych i szkolenie personelu, uczestniczącego w operacjach przetwarzania (każda osoba zatrudniona u administratora, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, która przetwarza dane osobowe).

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie - jak je legalnie i odpowiedzialnie stosować?

Profilowanie to potężne narzędzie, które może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje usługi do ich potrzeb. Jednak w dobie coraz większej troski o prywatność danych, legalne i odpowiedzialne profilowanie staje się niezwykle istotne. W naszym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest profilowanie, jakie są jego korzyści, a przede wszystkim jak można je stosować w zgodzie z przepisami prawa i z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Popularne

Chcesz skorzystać z naszej oferty?Nie czekaj!

Wspieramy przedsiębiorców

Skontaktuj się osobiście z doradcą LexDigital - odpowiemy na nurtujące Cię pytania, zaplanujemy spotkanie, przygotujemy spersonalizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych iod@lexdigital.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LexDigital Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul. Grodziska 8. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres iod@lexdigital.pl

Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, podjęcia na Państwa wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub wysłania Państwu treści marketingowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

komputronik biofarm lpp apart wykop volkswagen tpay netguru novol pearson impel phyto-pharm veolia cuf-podatki talex gethero tesgas uep fibaro akademia-kozminskiego bilety24 bims cichy-zasada currency >
<img src= kir ministerstwo cyfryzacji pierre-fabre polomarket porr przelewy24 swiss-krono vox wielkopolska-izba-lekarska wsb wtk